Sökning: "Beroende"

Visar resultat 1 - 5 av 16154 uppsatser innehållade ordet Beroende.

 1. 1. Hur leds team?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melisa Petkovska; Lara Chichnie; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studien handlar om hur ledarskap i team är utformat samt hur ledare anser att de arbetarför att motivera team. Eftersom team är en grundläggande del av en organisations struktur bör det primära målet vara att begripa hur man kan bidra till en bättre framgång för team. LÄS MER

 2. 2. Fel i bostadsrätt eller fel på bedömningen? Kritik mot Högsta domstolens nya praxis, den s.k. procentmetoden, vid bedömning av fel på vara såld i befintligt skick enligt KöpL 19 § 1 stycke 3 punkt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Signe Söderberg; [2021-11-22]
  Nyckelord :Köplagen; Fel; Befintligt skick; Friskrivningsklausul; Bostadsrätt; Procentmetoden; Norsk praxis; Høyesterett; Högsta domstolen;

  Sammanfattning : HD har i två uppmärksammade domar om fel i bostadsrätt sålda i befintligt skick slagit fast att en procentmetod skall användas vid bedömningen om varan är i ”väsentligt sämre skick” än vad köparen med fog hade kunnat förvänta sig med tanke på pris och övriga omständigheter. Enligt procentmetoden skall åtgärdskostnaden ställas i relation till varans pris och om den överskrider en väsentlighetströskel på 6 % så ska varan anses vara i väsentligt sämre skick sett till priset. LÄS MER

 3. 3. VAD SNURRAR I DITT HUVUD? Att få syn på studenters lärande under handledningssamtal

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Rosa Palmeira; [2021-11-08]
  Nyckelord :handledning; handledningssamtal; frågor; förskolärarprogram; sociokulturellt perspektiv; utbildning; verksamhetsförlagd utbildning; VFU;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att skapa kunskap om hur studentens lärande synliggörs under handledningssamtal.Teori: Studiens teoretiska ram består av ett sociokulturellt perspektiv på lärande och kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER

 5. 5. Passivaggressivt anfall är bästa försvar. En komparativ diskursanalys av amerikanska presidenters försvarsstrategi under riksrätter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eleonor Ivdal; [2021-09-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är genom kvalitativ diskursanalys på källmaterial i form avförsvarsteamets yttranden i senaten beskriva och jämföra försvarsstrategier somAndrew Johnson, Bill Clinton och Donald Trump använde. Detta för att skapaförståelse av eventuell förändring av den amerikanska politiska diskursen underriksrätter genom att kartlägga likheter och skillnader över tid. LÄS MER