Sökning: "Beslutsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Beslutsmodell.

 1. 1. Proposal and Evaluation of a Database Data Model Decision Method

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sabina Hauzenberger; Emil Lindholm Brandt; [2020]
  Nyckelord :Database; data model; Analytical Hierarchy Process; decision method; Databas; datamodell; Analytical Hierarchy Process; beslutsmodell;

  Sammanfattning : A common problem when choosing a data model for a database is that there are many aspects to take into consideration–making the decision difficult and time-consuming. Therefore this work aims to create a decision method that enhances the decision by making it more suitable for the use-case at hand as well as making it quicker. LÄS MER

 2. 2. User Experience Influenced Model for Comparing Application Development Tools

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Celine Mileikowsky; Sebastian Porling; [2020]
  Nyckelord :Progressive Web Application; User experience; Native application; Hybrid application; Usability testing; React Native; Decision model; Weighted Sum Model; Multi-Criteria Decision-Method; Progressiv webapplikation; Användarupplevelse; Nativeapplikation; Hybridapplikation; Användbarhetstestning; React Native; Beslutsmodell; Viktad summa-modell; Multikriteriebeslutsmetod;

  Sammanfattning : There are many possible tools to develop mobile applications with. Choosing a development tool is done by considering many different factors, and the choice is currently done, in many cases, arbitrarily. For this project, a decision model is designed to ease the process of choosing a development tool. LÄS MER

 3. 3. Beslutsmodell för utvärdering av byggsystem : En fallstudie av beslutsmodeller för val av stomsystem på JM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Charlotte Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Decision model; Multi-criteria decision analysis; Building system; Multi-dwelling timber building; Uncertainty and equivocality; Beslutsmodell; Multikriterieanalys; Byggsystem; Flerbostadshus i trä; Osäkerhet och tvetydighet;

  Sammanfattning : Flerbostadshus i trä blir alltmer vanliga på den svenska marknaden, men det finns fortfarande osäkerheter och tvetydigheter som gör byggherrar tveksamma. Det finns ett behov av att skapa diskussions- och beslutsunderlag som kan användas vid implementering av nya byggsystem. LÄS MER

 4. 4. The decision behind outsourcing New Product Development : An exploratory case study in the context of technical products

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ebba Öhlin; [2020]
  Nyckelord :Outsourcing; make-or-buy; decision-making; model; factors; NPD; Utkontraktering; köpa eller göra; beslutsfattande; modell; faktorer; NPU;

  Sammanfattning : In todays increased globalized business world and with a firms’ ongoing need for higher quality and lower costs, outsourcing is a popular strategy for companies to use. This thesis intends to study outsourcing in the context of new product development (NPD). The aim of this research is to contribute to the field of operations management. LÄS MER

 5. 5. Kundklassificering för bättre lagerstyrning mellan två lager

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :David Eriksson; Jennie Kämpe; [2019]
  Nyckelord :Logistik; lagerstyrning; ABC-klassificering; XYZ-analys; flerkriterieanalys;

  Sammanfattning : En effektiv lagerstyrning handlar om att erbjuda god service till så låg kostnad som möjligt. Detta kan dock vara svårt att uppnå när olika typer av produkter med olika lageromsättningshastighet lagerhålls. Ett sätt att angripa detta problem är att styra olika produktgrupper på olika sätt genom att klassificera produkterna. LÄS MER