Sökning: "Beställare- utförarmodellen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Beställare- utförarmodellen.

 1. 1. ”Avtalsbrott inom offentlig upphandling” - Äktenskap och skilsmässa i LOU:s och avtalslagens regi. En fallstudie om hur sanktioner kan tillämpas vid avtalsbrott.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Lisa Ternestål; Emma Svensson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Beställare- utförarmodellen; New public management; Offentlig upphandling; Assymmetrisk information; Transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Upphandlare har i uppdrag att utföra en effektiv upphandling som tillvaratar de principer som offentlig upphandling grundats på. Då de regler som styr upphandling ställer höga krav på kompetens hos beställaren för att kunna uppfylla de syften upphandlingen har, är det också av vikt att studera hur lagstiftningen kan användas som stöd eller hinder för att uppnå dessa. LÄS MER

 2. 2. De illegitima makthavarna? : - En studie av kommunala tjänstemäns inflytande över beslut med bakgrund av beställar- utförarmodellen och huruvida det kan vara ett demokratiproblem eller inte

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Josef Elias Qaderi; [2010]
  Nyckelord :New Public Management; Beställar- utförarmodellen; Makt; Effektivisering;

  Sammanfattning : En stor förändring som har skett inom den offentliga sektorn sedan 1980-talet är synen på hur man bäst effektiviserar verksamheten. Kommunerna riktade blickar mot företagsvärlden där företagsidealet utmärkte sig som det ideala och optimala för effektivisering. LÄS MER

 3. 3. Avtalsstyrning av primärvården i Stockholms Läns Landsting : En studie av Beställar- utförarmodellen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Lisa Ulveland; Ann-Helene Israelsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I början på 1990-talet växte det fram nya synsätt på hur sjukvården och annan offentlig verksamhet skulle styras för att sänka kostnader och uppnå effektivitet. 1992 infördes Stockholmsmodellen i Stockholms Läns Landsting där det viktigaste inslaget var att skilja på beställare och utförare. LÄS MER