Sökning: "Best interest of the child"

Visar resultat 1 - 5 av 396 uppsatser innehållade orden Best interest of the child.

 1. 1. Alternativ tvistlösning i vårdnadsmål : Hur barnets bästa tillgodoses i valet av tvistlösningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Bystedt; [2023]
  Nyckelord :processrätt; tvistemål; tvistlösning; medling; barnets bästa; samförståndslösning; vårdnad;

  Sammanfattning : I den svenska processrätten finns centrala regler som stadgar att domstolar ska verka för att de tvistande parterna, i de fall det är lämpligt, uppnår en samförståndslösning. För att en domstol ska avgöra om det är lämpligt att förordna ett alternativt tvistlösningsförfarande, behöver de under förberedelsen av målet undersöka om det är lämpligt i det specifika fallet att förordna en annan tvistlösningsmetod än en klassisk rättegång. LÄS MER

 2. 2. Socialsekreterares dilemman vid bedömningar om barnets bästa : En kvalitativ studie om socialsekreterares tillämpning av barnets bästa inom utredningar på barn- och ungdomsenheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Alva Lindström; Emelie Andersson; [2023]
  Nyckelord :social service worker; best interest of the child; street level bureucrats; discretion; Socialsekreterare; barnets bästa; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten inom olika socialtjänster i ett län i Mellansverige arbetar utifrån barnets bästa. Målet med uppsatsen var att öka förståelsen för hur socialsekreterare kan förstå begreppet barnets bästa och hur det kan användas i arbetet med barn. LÄS MER

 3. 3. Familjerättssekreterares dilemman: En kvalitativ studie om familjerättssekreterares arbete med kvinnor som utsätts för våld av män efter separation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Saga Bladh; Isabella Barjosef; [2023]
  Nyckelord :Subsequent violence; family law secretaries; child custody cases; domestic violence; institutional logics; best interest of the child; gender theory; accounts Eftervåld; våld efter separation; familjerättssekreterare; familjerätten; vårdnadstvister; våld i nära relationer; instutionella logiker; barnets bästa; genusteori; accounts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Domestic violence is an extensive social problem that family law secretaries are familiar with. Yet there seems to be a blindness and ignorance to subsequent violence that is not established within the practice as a matter of course and is not given any decisive importance in family law secretaries' assessments. LÄS MER

 4. 4. Barnkonventionen i missbruksärenden : En kvalitativ studie om förverkligandet av barnkonventionen i en storstad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Gabriella Edström; Filippa Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Addiction; child rights perspective; social service; Convention on the Rights of the child; social work; the best interest of the child.;

  Sammanfattning : Three years ago (2020) the Convention on the Rights of the Child (CRC) became law in Sweden. The social service in every municipality has a responsibility to take the children's best into consideration in cases that concern the child. When working with adults, children have to be considered as well. LÄS MER

 5. 5. Maktspelet innanför rättens dörrar - En kvalitativ studie om avgörandet om barnets bästa i samband med ett tvångsomhändertagande enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Michaela Rosenqvist; Louise Falkensten; [2023]
  Nyckelord :Best interest of the child; Power; Discourse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how the different parties in court judgments motivate the “best interest of the child” and how the power relations between the parties appear in conjunction with the LVU process. The method chosen for this study was qualitative discourse analysis of six different LVU cases from the administrative court and the administrative court of appeal in Sweden between 2018 and 2022. LÄS MER