Sökning: "Beteende"

Visar resultat 16 - 20 av 5488 uppsatser innehållade ordet Beteende.

 1. 16. Inte bara en dans på rosor? : En kvalitativ studie om finansiell kunnighets påverkan på förståelsen samt uppfattningen av värdet hos försäkringar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Vincent Bröms; Erik Wallenbrand; [2020]
  Nyckelord :Financial literacy; value; risk; behavior; the field of insurance; Finansiell kunnighet; värde; risk; beteende; försäkringsfältet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom försäkringsfältet tycks endast ytligt ha undersökt vad finansiell kunnighet har för påverkan för hur produkterna förstås och uppfattas. De få studier som har dragit paralleller mellan dessa ämnen har i huvudsak genomfört studier på ett kvantitativt plan, där en mer djupgående förståelse därmed begränsats av studiernas konstruktion. LÄS MER

 2. 17. Det avvaktande barnet i förskolan : En studie i hur förskollärare beskriver avvaktande barn samt sitt arbete att skapa relationer till dessa barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Hagberg; Annica Åhlén; [2020]
  Nyckelord :anknytning; avvaktande; förskola; förskollärare; otrygga; relationer; tillbakadragna; undvikande; attachment; social bond; preschool; preschool teacher;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att få insikt om hur förskollärare beskriver så kallade avvaktande barn, samt att få kunskap om förskollärares arbete att skapa relationer till dessa barn. Studien har haft en kvalitativ inriktning där semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem förskollärare. LÄS MER

 3. 18. Hur föräldrar till hemmasittande barn upplever att det blir bemötta i vardagen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Pascal Eklund; [2020]
  Nyckelord :prejudice; mutual understanding; chronic school absenteeism; mothers; elementary school;

  Sammanfattning : I Sverige råder sedan 1962 skolplikt. Trots det så finns det idag barn som inte går till skolan vilka ibland kallas hemmasittande. Föräldrarna har ansvaret att se till att skolplikten uppfylls. Bakgrunden till varför ett barn bli hemmasittande kan vara komplex. LÄS MER

 4. 19. Användning av träningsapplikationer och motivation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Karim Tuffaha; Fredrik Mattsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska medier har under det senaste året rapporterat med stöd från World Health Organization att svenskars fysiska aktivitet är ovanligt låg vilket kan bidra till flertalet negativa hälsoeffekter. Syftet med denna studie har varit att undersöka individer som nyttjar träningsapplikationer och hur dessa påverkar deras motivation till fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 20. Employer branding : En kvalitativ studie om hur företag arbetar med intern employer branding för att behålla personal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linnéa Holm; [2020]
  Nyckelord :Internal employer branding; organizational values; organizational culture; loyality; competence; retention rate; Human Resources Management; organizational identity; Intern employer branding; organisationsvärderingar; organisationskultur; lojalitet; kompetens; personalomsättning; organisationsidentitet; Human Resources Management.;

  Sammanfattning : Rörligheten på arbetsmarknaden är en aktuell fråga där krav ställs mot organisationerna för att uppfylla de anställdas behov. Det blir därmed extra viktigt för företagen att behålla sin personal eftersom de lätt kan gå till en annan arbetsgivare. LÄS MER