Sökning: "Beteende"

Visar resultat 21 - 25 av 5494 uppsatser innehållade ordet Beteende.

 1. 21. Technology implementation and the role of organizational culture

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Hedlund; André Borg; [2020]
  Nyckelord :Change Management; Organizational Culture; Unified Theory of Acceptance and Use of Technology; Technology Implementation Model; Case Study; Förändringsprojekt; Organisationskultur; UTAUT; Teknologisk Implementeringsmodell; Fallstudie;

  Sammanfattning : Today’s society is evolving at a rapid pace and is placing increasingly higher demands on companies’ ability to adapt, especially to the ever-changing technological landscape. Ultimately, organizations need to successfully implement digital solutions in order to survive. Many projects still fail, and especially projects of technological nature. LÄS MER

 2. 22. BARN I BEHOV AV TILLFÄLLIGT ELLER VARAKTIGT STÖD : Förskollärares upplevelser av att bemöta barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Asplund; Sofia Jansson; [2020]
  Nyckelord :barn; behov; stöd; förskola; förskollärare; samverkan;

  Sammanfattning : Studien vilar på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och syftar till att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med att tillgodose alla barns individuella behov av stöd i förskolan; oavsett om barnets behov av stöd är tillfälligt eller varaktigt. En kvalitativ metod användes där vi utgick från semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 23. Miljösmart social media - En studie kring ideella miljöorganisationers informationsspridning på Facebook

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :David Svensson; [2020]
  Nyckelord :Social media; Facebook; kommunikation; informationsspridning; ideella organisationer; klimatförändringar; miljöfrågor; miljövänligt beteende; marknadsföringsstrategier; interventionsstrategier;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att sociala medier ej utnyttjas till sin fulla potential för att påverka allmänheten för att främja miljövänliga beteenden. Syftet för denna studie är att skapa kunskap om hur ideella miljöorganisationer kan sprida information via sociala medier. LÄS MER

 4. 24. Collaborative problem solving (CPS) och elever som utmanar med sitt beteende utifrån perspektiv från specialpedagogisk diskurs

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Franzén; [2020]
  Nyckelord :Collaborative problem solving CPS ; challenging behaviour; discourse analysis; special education;

  Sammanfattning : This study aims to contribute to a deeper understanding of the CPS model in the perspectives of special education discourse. The purpose of this study is to analyze how Ross Greenes way of describing students with challenging behavior in the CPS-model are interpreted by special education teachers and correlated with special education discourse. LÄS MER

 5. 25. Heteronormativa blommor och könsrollsbundna bin, är naturen verkligen så normativ? : en analys av hur läroböcker i biologi och naturkunskap rekonstruerar normer om kön och sexualitet vid beskriviningar av djurs beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Biologididaktik; normkritisk undervisning; queerteori; evolutionsbiologi; beteendeekologi; heteronorm; diskurs;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur normer om kön och sexualitet (re)konstrueras i biologiundervisningen, och fokuserar på innehåll om hur djurs beteende beskrivs. Tidigare forskning pekar på att undervisningen och läroböcker inom biologi och naturkunskap är mycket heteronormativ och förklarar kvinnor och män i dikotomiska termer. LÄS MER