Sökning: "Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.

 1. 1. Personcentrerad omvårdnad vid demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Skog; Paulina Lorentzon; [2019-08-16]
  Nyckelord :agitation; BPSD; demens; livskvalitet; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett stort problem bland den äldre befolkningen och beskrivs som en stor utmaning inom hälso- och sjukvården. Sjukdomen präglas av kognitiv svikt i hjärnan som förvärras i takt med att sjukdomen fortskrider. För individen som drabbas blir vardagen mer svårhanterlig och känslan av kontrollförlust skapar oro. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors kunskaper om demenssjukdom och arbetssätt i att lindra beteendemässiga och  psykiska symtom vid demens : En kvantitativt undersökande studie bland sjuksköterskor som arbetar vid postoperativa vårdavdelningar i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Patrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :knowledge; nurses’; musculoskeletal injuries; Alzheimer’s Disease; BPSD; kunskap; sjuksköterskor; muskuloskeletala skador; Alzheimers sjukdom; BPSD;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med demenssjukdom har stor risk att utveckla beteendemässiga och psykiska symtom efter kirurgi vilket ställer höga krav på omvårdnadsarbetet i det postoperativa förloppet. Aktuell forskning som undersöker sjuksköterskor som har hand om denna patientgrupp i det postoperativa förloppet är begränsad och med anledning med detta ansågs det värdefullt att genomföra en studie som undersöker detta fenomen närmare. LÄS MER

 3. 3. TERAPEUTISK DJURKONTAKTS PÅVERKAN PÅ BETEENDEMÄSSIGA OCH PSYKISKA SYMTOM VID DEMENS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Espenberg Törnfeldt; Erik Palm; [2019]
  Nyckelord :Animal-Assisted therapy; Behavioural and psychological symptoms of dementia; Dementia; Evidence-based practice; Quantitative studies;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med demens är en snabbt växande patientgrupp både i Sverige och runt om i världen där siffran förväntas stiga till 152 miljoner personer världen över till år 2050. Sjukdomen är irreversibel och upp till 90% av alla med demens upplever någon gång under sjukdomsförloppet beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) i olika former som till exempel aggression eller depression. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder som minskar oro och ångest hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Bengtsson; Emma Borg Andersson; [2019]
  Nyckelord :Demenssjukdom; oro; ångest; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever cirka 50 miljoner människor runt om i världen med demenssjukdom. År 2040 beräknas över 81 miljoner människor att leva med demenssjukdom. LÄS MER

 5. 5. ATT FÖRSTÅ OCH ATT GÖRA SIG FÖRSTÅDD

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jesper Holmgren; Mattias Söderberg; [2018]
  Nyckelord :BPSD; Demens; Erfarenheter; Kommunikation; Kvalitativ studie; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den ökade andelen äldre personer i befolkningen, förväntas även antalet personer med demenssjukdom växa. Uppemot nio av tio av personerna uppvisar beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) där bland annat agitation är vanligt förekommande. LÄS MER