Sökning: "Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med omvårdnadsåtgärder vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom på särskilt boende : En kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michelle Stonham; Saga Wahlström; [2020]
  Nyckelord :dementia; nursing home; nursing measures; person-centered care; qualitative content analysis; demens; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnadsåtgärder; personcentrerad vård; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en ökande folksjukdom, att drabbas av demens ger i nio av tio fall beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demens i första hand lindras med omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av stöd i arbetet med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens på särskilt boende : Registered nurses experiences of support in the work with behavioral and psychological symptoms of dementia in nursing homes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Fagerberg; Erika Grundberg; [2020]
  Nyckelord :: BPSD; multiprofessionellt team; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskor; stöd; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 40 % av alla personer med demenssjukdom bor på särskilt boende. De flesta av dem drabbas någon gång av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). I äldreomsorgen är det sjuksköterskan som har det kliniska omvårdnadsansvaret. LÄS MER

 3. 3. Effekten av interventioner för den äldre personen med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) inom äldreomsorgen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Cajsa Norman; Elina Olsson; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom BPSD ; Interventioner;

  Sammanfattning : Idag lever 130 000–150 000 personer med demenssjukdom i Sverige, en siffra som inom 30 år förväntas fördubblas på grund av ökad befolkning och livslängd. Cirka 90 procent med demenssjukdom upplever någon gång beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors kunskaper om demenssjukdom och arbetssätt i att lindra beteendemässiga och  psykiska symtom vid demens : En kvantitativt undersökande studie bland sjuksköterskor som arbetar vid postoperativa vårdavdelningar i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Patrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :knowledge; nurses’; musculoskeletal injuries; Alzheimer’s Disease; BPSD; kunskap; sjuksköterskor; muskuloskeletala skador; Alzheimers sjukdom; BPSD;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med demenssjukdom har stor risk att utveckla beteendemässiga och psykiska symtom efter kirurgi vilket ställer höga krav på omvårdnadsarbetet i det postoperativa förloppet. Aktuell forskning som undersöker sjuksköterskor som har hand om denna patientgrupp i det postoperativa förloppet är begränsad och med anledning med detta ansågs det värdefullt att genomföra en studie som undersöker detta fenomen närmare. LÄS MER

 5. 5. TERAPEUTISK DJURKONTAKTS PÅVERKAN PÅ BETEENDEMÄSSIGA OCH PSYKISKA SYMTOM VID DEMENS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Espenberg Törnfeldt; Erik Palm; [2019]
  Nyckelord :Animal-Assisted therapy; Behavioural and psychological symptoms of dementia; Dementia; Evidence-based practice; Quantitative studies;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med demens är en snabbt växande patientgrupp både i Sverige och runt om i världen där siffran förväntas stiga till 152 miljoner personer världen över till år 2050. Sjukdomen är irreversibel och upp till 90% av alla med demens upplever någon gång under sjukdomsförloppet beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) i olika former som till exempel aggression eller depression. LÄS MER