Sökning: "Beteendeproblematik"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Beteendeproblematik.

 1. 1. När “känslohjärnan” tar över : En kvalitativ studie om riskfaktorer för utvecklandet av sexuell beteendeproblematik hos pojkar enligt yrkesverksamma terapeuter och behandlingspedagoger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Wendela Hilldoff; Jennie Norling; [2019]
  Nyckelord :Sexual behaviour disorder; pornography; risk factors; social learning theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : When the “emotional brain” takes over – A qualitative study about risk factors behind the development of sexual behaviour disorder according to therapists and treatment assistants. [Translated title] The aim of this study was to analyze different aspects which might have significance for the development of sexual behaviour disorders. LÄS MER

 2. 2. Stereotyper och bedömningar : En kvantitativ vinjettstudie som undersöker om ADHD-diagnosen påverkar socialsekreterares förhandsbedömningar vid orosanmälningar som gäller unga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Emma Lundström; [2019]
  Nyckelord :ADHD; social workers; preliminary assessment; immediate protection assessment; social representations; stereotypes; quantitative study; vignette; ADHD; socialsekreterare; förhandsbedömning; omedelbar skyddsbedömning; sociala representationer; stereotyper; kvantitativ studie; vinjett;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om socialsekreterares bedömningar vid orosanmälningar kring unga påverkas av om den unga har en ADHD-diagnos eller inte. Hypotesen var att socialsekreterares bedömningar kring behov av omedelbart skydd, skäl till oro för den unge, om utredning ska inledas eller inte samt identifierade risk- och skyddsfaktorer skiljer sig åt beroende på om den unge har en ADHD-diagnos eller inte. LÄS MER

 3. 3. Behov av logopedisk kompetens på svenska ungdomshem – en enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Agnes Lund; Hanna Österdahl; [2019]
  Nyckelord :logopedi; logopedisk kompetens; ungdomshem; språkliga svårigheter; beteendeproblematik; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund. Internationell forskning visar att det finns en överrepresentation av språkrelaterade diagnoser och svårigheter hos intagna inom ungdomsvården i jämförelse med övriga befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Utåtagerande beteendeproblematik i förskolan : Pedagogers upplevelser av arbete med utåtagerande barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Pia Bäckman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barn som utmanar i förskolans verksamhet. : En enkätstudie om pedagogers erfarenhet av barn med ADHD och barn som "utmanar" lite extra i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amanda Yngvesson; Maria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola* Linda Palla*; funktion* förskol*; Särskilt stöd* Barn*. ADHD; utmanande beteende; Barn med ADHD; Barn som utmanar; Barn i behov av särskilt stöd; Lågaffektivt bemötande; utåtagerande beteende.;

  Sammanfattning : Förskolans verksamhet är en plats som är till för alla barn, med en rådande omsorgspedagogik och synssätt att alla barn ska bli sedda, stödjas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Med alla barn menar vi även de barn som på något vis utmanar förskollärare lite extra, genom att avvika från normer, förväntningar och med beteenden eller utbrott som kommer som blixtar från en klar himmel. LÄS MER