Sökning: "Betina Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Betina Karlsson.

  1. 1. Feedback - vägen till motivation? : Ett elevperspektiv på feedback i skolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Betina Karlsson; Linda Jonsson; [2011]
    Nyckelord :Feedback; motivation; elevperspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad feedback har för betydelse och funktion i undervisningssituationer sett ur ett elevperspektiv. I studien undersöks också om elevers motivation i skolarbetet kan påverkas av olika former av feedback och i fall det finns några fallgropar med de samma. LÄS MER