Sökning: "Bettany- Saltikov"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Bettany- Saltikov.

 1. 1. Operationssjuksköterskors upplevelser av teamarbete på operationssalen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Farhan Warsan; Helena Viveka Önsten; [2022]
  Nyckelord :Teamarbete; upplevelser; operationssjuksköterska; operationssal; kommunikation; patientsäkerhet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteamet är ett multiprofessionellt team, där alla parter har en viktig roll i arbetet för att säkerställa patientsäkerheten och få till ett så bra resultat som möjligt för patienter. Ett välfungerande teamarbete på operationssalen bidrar till att öka patientsäkerheten, där operationssjuksköterskan har ett viktigt ansvar att leda arbetet och värna om patienten för att säkerställa god, säker vård. LÄS MER

 2. 2. Operationsteamets erfarenheter av icke-tekniska färdigheter för att undvika vårdskador : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marléne Kimby Eklund; Erika Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Communication; non-technical skills; literature review; surgery; teamwork; medical injuries; Icke-tekniska färdigheter; kommunikation; litteraturstudie; operation; teamarbete; vårdskador.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador drabbar ungefär 3–16% av samtliga sjukhusvårdade patienter, där 10–20 % uppstår till följd av en operation. Operationsteamet besitter flera icke-tekniska färdigheter, men vilka är av mest betydelse för att kunna undvika vårdskador under en operation. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors upplevelser av stress perioperativt : Litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Martinsson; Ellen Persson; [2022]
  Nyckelord :Operating room nurse; stress; experiences; qualitative; perioperative care; patient safety; Operationssjuksköterska; stress; upplevelser; kvalitativ; perioperativ vård; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är vanligt förekommande i vården och är något som både kan motivera människor till att prestera bättre men även ha en negativ inverkan på individen. För operationssjuksköterskan kommer upplevelsen av stress både från arbetsmiljö, teammedlemmar och från den egna yrkesrollen. LÄS MER

 4. 4. Hinder och möjligheter för sjuksköterskor att göra symtomskattning för patienter med palliativa behov : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Susanna Wetterlund; Ulrika Solstad; [2022]
  Nyckelord :Hinder; Möjligheter; Palliativ vård; Sjuksköterska; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvaliteten på den palliativa vården i Sverige bygger bland annat på i vilken utsträckning sjuksköterskor symtomskattar patienternas symtom strukturerat och använder sig av symtomskattningsinstrument. Besvärande symtom kan inkludera besvär inom olika dimensioner. LÄS MER

 5. 5. Den våldsutsatta kvinnans möte med sjukvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Carmen San Miguel; Johanna Wieden; [2022]
  Nyckelord :Disclosure; emergency department; encounter; experience; healthcare; intimate partner violence; patients; Akutmottagning; avslöjande; bemötande; patienter; upplevelser; våld i nära relation; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett stort samhälls- och individproblem både nationellt och internationellt. Många kvinnor världen över befinner sig i en våldsutsatt situation och mörkertalet är stort. LÄS MER