Sökning: "Betty Alfredsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Betty Alfredsson.

  1. 1. Mångbesökares upplevelser av omvårdnad på akutmottagning och i primärvård : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Betty Alfredsson; Frida Ewesson; [2017]
    Nyckelord :Mångbesökare; akutmottagning; primärvård; omvårdnad; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Mångbesökare är en utsatt patientgrupp med ett stort behov av omvårdnad och behöver kontinuitet i vården, både inom akutsjukvård och i primärvård. Syfte: Syftet med studien var att beskriva mångbesökares upplevelser av omvårdnad på akutmottagning och i primärvård. LÄS MER