Sökning: "Betty Sandberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Betty Sandberg.

  1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i samband med mukosit

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

    Författare :Betty Humla; Iréne Sandberg; [2012]
    Nyckelord :Förebyggande; Mukosit; Omvårdnad; Sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund Mukosit är en biverkan av cancerbehandling. Mukosit innebär skador på det ytliga cellskikt som täcker hud och slemhinnor. Det kan orsaka smärta och besvär i munnen som gör det svårt för patienten att äta. Besvären kan orsaka behov av sjukhusvård samt avbrott i cancerbehandlingen. LÄS MER