Sökning: "Betydelsefulla möten"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Betydelsefulla möten.

 1. 1. End-of-Life of Heavy Duty Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Asfand Yar Munir; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are limited studies which focus on the End of Life (EOL) of Heavy-Duty Vehicles (HDV). Also, there is no legislation which deals in the collection and recycling of the EOL of HDV inthe EU. This has necessitated the need of EOL study of HDV in the EU. LÄS MER

 2. 2. Platsanknytning till en sommarstad: En fallstudie över återkommande turister i Åhus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hanna Gahne; [2021]
  Nyckelord :Åhus; Platsanknytning; Turism; Känsla; Besöksmål;

  Sammanfattning : I denna fallstudie undersöks anknytningen som de återkommande turisterna skapar till platsen Åhus. Fokus ligger på aspekterna av känslor, sociala sammanhang/interaktioner och den fysiska platsen som kan leda till en platsanknytning. Metoden är en fallstudie med ett kvalitativt tillvägagångsätt. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av omhändertagande på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Ekefjärd; Hans Severin; [2021]
  Nyckelord :Care; Emergency Department; Patient care; Patient experience; Akutmottagning; Omhändertagande; Omvårdnad; Patientens upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  Arbetsmiljön på en akutmottagning kännetecknas av många samtidigt pågående arbetsprocesser och arbetsbelastningen är ofta hög. Patienter som uppsöker en akutmottagning förväntar sig snabba åtgärder för de akuta behov de söker för. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors upplevelser av samverkan med vårdcentralen, från hemsjukvårdens perspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marielle Fridh; Therése Svensson; [2020]
  Nyckelord :district nurse; collaboration; co-operation; healthcare center; home health care; experiences; distriktssköterska; samverkan; samarbete; vårdcentral; hemsjukvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minskade antal vårdplatser tillsammans med en stigande ålder på befolkningen innebär att behovet av vård i hemmet ökar. Därför är det viktigt att samverkan fungerar mellan distriktssköterskan i hemsjukvården och vårdcentralen då primärvården är första linjens sjukvård. LÄS MER

 5. 5. Självskadebeteende : En studie om hur yrkesprofessionella påverkas känslomässigt av att möta människor som har ett självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Marija Dimitrijevic; Dora Sisarica; [2020]
  Nyckelord :Self-harm; social work; support; collegial support; education; guidance; emotional impact; secondary trauma; Självskadebeteende; socialt arbete; stöd; kollegialt stöd; handledning; utbildning; känslomässig påverkan; sekundär traumatisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur yrkesverksamma påverkas känslomässigt av att arbeta med människor som har ett självskadebeteende. Det som undersöks är hur de själva uppfattar att de påverkas samt hur de hanterar sina känslor i möten med dessa människor. Studien är av kvalitativ ansats med en hermeneutisk utgångspunkt. LÄS MER