Sökning: "Betyg Engelska A"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Betyg Engelska A.

 1. 1. Cognitive Load in Advanced Systems : Registration of Swedish grades in the University Admissions process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Cecilia Larsson; [2022]
  Nyckelord :Human-computer interaction; Cognitive Load; Interaction Design; User Centered Design; Administrative system; Interaktionsdesign; kognitiv belastning; användarcentrerad design; administratörssystem;

  Sammanfattning : Users' cognitive load must be considered in the advancement of digital systems, to keep human-computer interaction as effective and sustainable as possible. The aim of this thesis was to redesign a function of the administrative client NyA, an advanced system used by administrators in the university admissions process. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av engelska i ljuset av Betygsutredningens förslag : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Malin Beskow; Josefine Bergström; [2021]
  Nyckelord :Betygsutredningen 2018; ämnesbetyg; formativ bedömning; likvärdighet; lärarkognition.;

  Sammanfattning : The Swedish school system has undergone some major transformations during the last thirty years. Another alteration is currently in the making, suggested by Betygsutredningen 2018, on behalf of the Swedish government, with some of the changes due to come into practice at the start of the 2022 autumn term. LÄS MER

 3. 3. Effekten av kommunikationsträning i farmaciutbildningar, en systematisk litteraturöversikt, år 2010-2021

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Elin Karlsson Vackmyr; [2021]
  Nyckelord :farmaciutbildning; kommunikationsträning; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Resultatet från arbetet kan användas för att förbättra utvärderingen av kommunikationsträning inom farmaciutbildningar. Vidare kan detta bidra till utveckling av kommunikationsträningen. I den publicerade vetenskapliga litteraturen används olika typer av mått för att mäta effekten av kommunikationsträning. LÄS MER

 4. 4. Aiding dyslexic students in the EFL classroom. : Tools and methods for helping upper secondary school students with dyslexia reach a passing grade.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Andreas Bragd; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; Special stipulations; Multi-sensory approach; Motivation and EFL teaching; : Dyslexi; Undantagsbestämmelsen; PYS-paragrafen; Multi-sensoriska tillvägagångsättet; Motivation och inlärning av Engelska.;

  Sammanfattning : Teachers with or without special training encounter dyslexic students daily. As such, these teachers need to have tools for these encounters. One hundred seventy-two teachers took part anonymously in an online survey. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan fysisk aktivitet, socioekonomisk status och studieresultat för elever på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Johan Becker; [2019]
  Nyckelord :physical activity; IPAQ; metabolic index; socioeconomic status; habitus; grades; fysisk aktivitet; IPAQ; metaboliskt index; socioekonomi; habitus; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera sambandet mellan fysisk aktivitet och betyg i idrott och hälsa, samt mellan ett viktat betyg i matematik, svenska, engelska och idrott och hälsa och fysisk aktivitet. Studien undersöker vidare om det finns något samband mellan socioekonomisk status och fysisk aktivitet och med ett viktat betyg. LÄS MER