Sökning: "Bevisvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet Bevisvärdering.

 1. 1. DNA-bevisningens brister : En undersökning av invändningar om sekundäröverföring av DNA-spår och dess genomslagskraft i straffprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Bertlin; [2024]
  Nyckelord :DNA; bevis; sekundäröverföring; sekundär överföring; DNA-bevisning; berörings-DNA; touch-DNA; straffprocess; processrätt; brottmål; bevisrätt; bevisbörda; förklaringsbörda; rätten att vara tyst; oskuldspresumtionen; artikel 6.2 EKMR; fri bevisvärdering; fri bevisprövning; empirisk studie; tematisk metod; NFC; beviskrav;

  Sammanfattning : A number of people have criticized the fact that courts often over-rely on DNA- evidence and that the shortcomings of DNA-analyses are rarely addressed. One flaw with DNA-analyses is that they cannot distinguish whether the presence of the DNA-trace has been caused by a so-called secondary transfer. LÄS MER

 2. 2. Det slutliga bevistemat i resningsärenden : Beviskedjemodeller som verktyg för bevisvärderingen av utsagor vid resning till nackdel för tilltalad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrica Allbäck; [2024]
  Nyckelord :resning; utsagor; bevisprövning; bevisvärdering; beviskedja; bevisvärdemetoden; kausala bevisfakta; handläggning; processrätt; straffprocessrätt; NJA 2020 s. 518;

  Sammanfattning : Resning utgör en ytterlighet i vårt rättssystem som bara är menat att bli aktuellt i ett fåtal extrema situationer där en dom i efterhand framstår som materiellt oriktigt. En beviljad resningsansökan upphäver en tidigare doms rättskraft, ett förhållande som normalt är otänkbart inom processrätten. LÄS MER

 3. 3. Indiciebevisning : Ger principen om fri bevisprövning upphov till godtyckliga bedömningar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Stephanie Karlsson; [2024]
  Nyckelord :indiciebevisning; alternativa hypoteser; fri bevisvärdering; beviskrav; utredningskrav;

  Sammanfattning : På 1700-talet präglades bevisprövningen inom svensk rätt av den legala bevisteorin där bevisvärden reglerades i lag. Idag har vi etablerat en princip där bevisprövningen ska vara fri och där domaren inte ska vara bunden till några legala regler eller satser i sin prövning. LÄS MER

 4. 4. Helhetsbedömningen – en bedömning fri från struktur? : Innebörden och behovet av helhetsbedömningen vid bevisvärdering i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Hallingborn Ask; [2024]
  Nyckelord :Processrätt; bevisvärdering; helhetsbedömning;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att avhandla frågan om vad helhetsbedömningen vid bevisvärderingen i brottmål har för innebörd och betydelse i rättstillämpningen. Sedan övergången från den legala bevisteorin är bevisvärderingen fri, det innebär att ingen reglering får ske över hur en bevisvärdering ska vidtas. LÄS MER

 5. 5. Sakfrågor som rättsfrågor? : En deskriptiv analys av Högsta domstolens bevisprövningsmetoder i NJA 2015 s. 702 och NJA 2023 s. 29 I.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Markus Holgersson; [2024]
  Nyckelord :bevisvärdering; bevisprövning; NJA 2015 s. 702; NJA 2023 s. 29 I; Balkongmålet; Mordet vid busshållplatsen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER