Sökning: "Bevisverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Bevisverkan.

 1. 1. Medlingsöverenskommelse som grund för res judicata : Singaporekonventionens inverkan på hanterandet av invändningar om ingångna medlingsöverenskommelser inom ramen för ett dispositivt tvistemål

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adam Lindell; [2020]
  Nyckelord :juridik; affärsjuridik; processrätt; alternativ tvistelösning; skiljeförfarande; medling; medlingsöverenskommelse; res judicata; rättegångshinder; uppsats; processrätt; affärsrätt; internationell privaträtt; internationell processrätt; singaporekonventionen;

  Sammanfattning : Inom ramen för Förenta nationernas internationella handelsorgan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) har en konvention om internationella medlingsförfaranden (Singaporekonventionen) antagits. Denna syftar till att harmonisera den internationella handelsrätten, särskilt avseende alternativa tvistelösningsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Den svenska processrätten och Singaporekonvention om medling – en probleminventering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hampus Högberg; [2020]
  Nyckelord :Mediation; Singapore Convention; United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation; Enforcement; Recognition; Access to justice; Relief; UNCITRAL; UN; Medling; Singaporekonventionen; Medlingsöverenskommelse; Rättskraft; Rätten till domstolsprövning; Artikel 6 EKMR; Processuella avtal; Verkställighet; Verkställbarhet; Verkställbarhetsförklaring; Erkännande; Medlingsdirektivet; Medlingslagen; Bevisverkan; Avtalstolkning; Fri bevisprövning; Fri bevisvärdering; Vägransgrunder; UNCITRAL; FN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett prejudiciellt avgörande eller en kostsam process? - En kritisk granskning av mellandomsinstitutet, kumulationsförfarandet & pilotmålsmodellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Persson; [2018]
  Nyckelord :processrätt; civil procedure; pilotmålsmodellen; pilotmål; pilotfall; test case; mellandom; kumulation; rättsfaktum; rättsfakta; bevisfaktum; rättskraft; bevisverkan; joining claims; intermediate judgmen; bevisverkansmål; komplexa rättsfakta; moment av ett rättsfaktum; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den moderna tidens tekniska utveckling har lett till att allt större och mer omfattande skadeståndsmål anhängiggörs i domstolarna. Fler sakägare är berörda, de tvistiga frågorna i målet är allt mer tekniskt komplicerade och bevismaterialet är omfattande. LÄS MER

 4. 4. Rättssäkerhetsgarantier vid bruk av straffprocessuella tvångsmedel - En komparativ analys mellan svensk och amerikansk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Petersson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffprocessuella tvångsmedel utgör ett viktigt verktyg för polisers och åklagares möjlighet att utreda och bekämpa brott, samtidigt som de utan tillräckliga rättssäkerhetsgarantier kan innebära stora rättsförluster för den individ som drabbas. Regelverket för användning av de straffprocessuella tvångsmedlen utgör därför en intresseavvägning mellan dessa värden. LÄS MER

 5. 5. När tala är silver och tiga är dumt - Om de förklaringsbördor som åläggs tilltalade i brottmål och deras förenlighet med oskyldighetspresumtionen och rätten till tystnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tina Kardar Tehran; [2016]
  Nyckelord :rättvis rättegång; förklaringsbörda; straffprocessrätt; oskyldighetspresumtionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt artikel 6 Europakonventionen har varje person som befinner sig under en medlemsstats jurisdiktion rätt till en rättvis rättegång. Till de rättigheter som härvidlag följer hör bland annat oskyldighetspresumtionen, innebärande att varje person som står anklagad för brott tillförsäkras att bli betraktad som oskyldig fram till att vederbörandes skuld lagligen fastställts. LÄS MER