Sökning: "Bianca Ã-Man"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bianca Ã-Man.

  1. 1. ”Det här är inte hat – det här är humor!" : En visuell textanalys av makt och performativitet i systrarna Kronlöfs video SÅ JÄVLA PK!

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Elin Högberg; [2013]
    Nyckelord :genus; humor; makt; motstånd; performativitet; PK; rasism; sexism; stereotyp; visuell textanalys;

    Sammanfattning : This essay examines how humor is used in the making of stereotypes in the Kronlöf sister’s video SÅ JÄVLA PK! In addition I give my analysis of how power and resistance is shown in the video. Through Michel Foucault’s conception power and resistance together with Judith Butler’s theories about performativity I’d like to show how the characters you can see in the video, in addition to the humor, also put themselves in a public context. LÄS MER