Sökning: "Bibbi Larsliden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bibbi Larsliden.

  1. 1. Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa? : En fallstudie om förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete i ett elevhälsoteam

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Bibbi Larsliden; [2018]
    Nyckelord :pupil welfare team; pupil welfare; prevantion work; health promotion work; cross-professional teams; learning in organizations; system theory; elevhälsoteamsarbete; elevhälsa; förebyggande; hälsofrämjande arbete; tvärprofessionella team; lärande organisationer; system teori;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om hur elevhälsoteam kan gestaltas för att inte bara vara åtgärdande utan även hälsofrämjande och förebyggande. Tidigare forskning, nationella granskningar och rapporter har visat på svårigheter för elevhälsoteam att arbeta utifrån sitt uppdrag att vara främst förebyggande och hälsofrämjande. LÄS MER