Sökning: "Bibi Estev"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bibi Estev.

  1. 1. Registered nurses’ perceptions of Trust-Based Public Management at work: A qualitative study

    Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Bibi Estev; [2020]
    Nyckelord :Trust-Based Public Management; Registered Nurses; trust; care; leadership; New Public Management.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tillitsdelegationen introducerades av regeringen i Sverige 2016 för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) av offentligt styrda verksamheter. I decennier har svensk offentlig sjukvård använt New Public Management för att leda och kontrollera resultat. LÄS MER