Sökning: "Bibliotek barn"

Visar resultat 1 - 5 av 666 uppsatser innehållade orden Bibliotek barn.

 1. 1. Förskollärares syn på flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ayan Abokar Shire; Beolona Lajq; [2024]
  Nyckelord :Andraspråk; flerspråkighet; språkutveckling; modersmål; förskolan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares syn på det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. Studien tar även sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet med centrala begrepp som kommunikation och den proximala utvecklingszonen. LÄS MER

 2. 2. En förskola för alla barn : en studie om förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Donaldson; Jenny Johansson; [2024]
  Nyckelord :Förskola; särskilt stöd; barn; verksamma pedagoger; behov;

  Sammanfattning : Barn i behov av särskilt stöd är ett fenomen som majoriteten av verksamma pedagoger inom förskolan kommer att stöta på i sitt arbetsliv. Detta innefattar barn som på något sätt behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel vara stöd i sin kommunikation med andra människor eller i sociala situationer. LÄS MER

 3. 3. Vad kan vi lära oss ute idag? : En kvalitativ studie om de yngsta barnens utevistelse ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Camilla Aronsson; Pia Becker Larsen; [2024]
  Nyckelord :förhållningssätt; poststrukturellt perspektiv; didaktik; utevistelse; förskolans yngsta barn;

  Sammanfattning : I de nordiska länderna talas det varmt om utevistelse, friluftsliv och naturmiljöer. Detta är ett kulturarv som även speglas i förskolans dagliga verksamhet. Utevistelse sker en till två gånger om dagen och prioriteras året runt. LÄS MER

 4. 4. Naturen och naturmaterialets betydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Elvingsson; Sara Ågren; [2024]
  Nyckelord :Naturen; naturmaterial; kreativitet; fantasi; lek; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om hur förskollärare och barn använder naturen och naturmaterial i undervisningssituationer och i leken när de är utomhus, samt att barnen ska få förståelse för hur viktigt det är att ta hand om jorden vi bor på.   Studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare kan främja barn att bli mer kreativa och få en förståelse för hållbarbarhetsperspektivet när det kommer till att använda sig av naturen och naturmaterialet i den planerade och fria leken utomhus. LÄS MER

 5. 5. Undervisning och skrivutveckling : en kunskapsöversikt om skrivundervisningsstrategier i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Hedin; [2024]
  Nyckelord :Skrivundervisningsstrategier; skrivutveckling; skrivundervisning; svenskundervisning.;

  Sammanfattning : Förmågan att skriva är en grundläggande mänsklig rättighet som är en viktig byggsten för ett aktivt medborgarskap. Därmed är skrivundervisningen i grundskolan av central vikt. LÄS MER