Sökning: "Big Bath"

Visar resultat 16 - 20 av 71 uppsatser innehållade orden Big Bath.

 1. 16. Tillgång till det offentliga rummet : En kvalitativ studie om den kognitiva tillgängligheten till det offentliga rummet för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Cadjo; Emelie Persson; [2017]
  Nyckelord :Social work; Intellectual disability; Public space; Playground; Bathing place; Socialt arbete; Intellektuell funktionsnedsättning; Offentligt rum; Lekplats; Badplats;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore the cognitive availability of the public space for young adults living in a group residence. The public space in this study has been narrowed down to playgrounds and bath places in a municipality in southern Sweden. LÄS MER

 2. 17. Faktorer som påverkar goodwillnedskrivningen i svenska börsnoterade bolag : En kvantitativ studie inom IT- och telekombranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viktorija Afram; Stefan Srdic; [2016]
  Nyckelord :goodwill; impairment of goodwill; positive accounting theory; agency theory; earnings management; big bath; Goodwill; nedskrivning av goodwill; positiv redovisningsteori; agentteori; earnings management; Big bath;

  Sammanfattning : För att uppnå harmonisering och skapa en överenstämmelse av redovisningsstandarder i de europeiska länderna beslutade Europaparlamentet år 2002 att tillämpa IASB standarder. IFRS blev ett obligatoriskt regelverk för börsnoterade företag inom EU från och med januari 2005. LÄS MER

 3. 18. Big Bath and Impairment of Goodwill : A study of the European telecommunications industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Amalia Reimbert; Caroline Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Big bath; Impairment of goodwill; Earning management; Europe; Telecommunication industry;

  Sammanfattning : Income decreasing strategies conducted by management could be harmful for various stakeholders. One example is big bath accounting, which could be accomplished in numer- ous ways. This study focus on big baths achieved by recognising impairments of goodwill. LÄS MER

 4. 19. Vilka faktorer påverkar företagsledningen i sin bedömning vid nedskrivning av goodwill?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Moa Lansgard; Ning Ulfenborg Zheng; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; impairment of goodwill; changed CEO; earnings management; big bath; income smoothing; positive accounting theory; agency theory.; Goodwill; nedskrivning av goodwill; VD-byte; inkomstutjämning; positiv redovisningsteori; agentteori.;

  Sammanfattning : För att uppnå större harmonisering mellan länder och förenkla jämförelser mellan företag har ett antal internationella standarder för finansiell rapportering upprättats. Den senaste IFRS- standarden, IFRS 3, gavs ut år 2004 och infördes i Europa år 2005, vilket innebar att börsnoterade företag bland annat i Sverige skulle följa standarden när de upprättar sin koncernredovisning. LÄS MER

 5. 20. Har statliga bolag tagit sig vatten över huvudet? -En studie av förekomsten av ”Big Bath Accounting” inom statliga bolag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Blomgren; Gustav Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER