Sökning: "Big Bath"

Visar resultat 16 - 20 av 66 uppsatser innehållade orden Big Bath.

 1. 16. Earnings management vid redovisning av forskning och utveckling : tar företagsledningarna chansen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Belin; Johanna Holmgren; Hanna Zetterman; [2016]
  Nyckelord :Agentteori; earnings management; forskning och utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problematisering: I och med att internationella redovisningsregler blev tvingande för europeiska börsbolag 2005 förändrades svensk redovisning. Vad gäller redovisningen av forskning och utvecklingskostnader öppnades för en större andel subjektiva bedömningar. LÄS MER

 2. 17. Finns det samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-byte? –En jämförande studie mellan industri- och finansbranschen i fyra nordiska länder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Kwarnmark; Aynur Ciftci; Dara Hamaraza; [2015-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill är en tillgångspost som i många företags balansräkningarhar vuxit mycket sedan införandet av IFRS år 2005. Istället för regelbunden avskrivning skadet istället ske en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. LÄS MER

 3. 18. Identifiering av immateriella tillgångar i samband med företagsförvärv enligt IFRS 3 -En studie av resultateffekt och resultatmanipulering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Brandt Strömblad; Madeleine Tallbring; [2015-01-29]
  Nyckelord :Goodwill; depreciation; impairment; agency theory; earnings management; big bath;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwillpostens behandling i redovisningen är ett ämne som diskuterasflitigt i branschrelaterad litteratur. Problemet är att bolag i olika grad identifierar immateriellatillgångar, en skillnad som får följder för om värdet skrivs av eller nedskrivningsprövas. LÄS MER

 4. 19. Nedskrivning av goodwill : Reella företagsekonomiska omständigheter, som verktyg för resultatmanipulering eller påverkad av finanskrisen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Gustafsson; Oscar Sjöbom; [2015]
  Nyckelord :Big bath; accounting; earnings smoothing; agency cost; financial crisis; earnings management; goodwill; impairment; Nedskrivning; goodwill; resultatmanipulering; stålbad; vinstutjämning; finanskrisen; agentproblem;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar nedskrivning av goodwill i svenska börsnoterade företag, och beaktar fyra möjliga förklaringar till detta. Relevant regelverk för den finansiella rapporteringen är IFRS. LÄS MER

 5. 20. Litteraturstudie över BDT-vattens miljö- och hälsopåverkan, lagstiftning och lämpliga lösningar för två utvalda koloniområden i Malmö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hedda Areskough; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Phosphorus and nitrogen causes eutrophication in the lakes and seas. One source for phosphorous and nitrogen is wastewater from households. To reduce the impact to the seas it is important to purify the wastewater sufficient. LÄS MER