Sökning: "Big Bath"

Visar resultat 21 - 25 av 67 uppsatser innehållade orden Big Bath.

 1. 21. Litteraturstudie över BDT-vattens miljö- och hälsopåverkan, lagstiftning och lämpliga lösningar för två utvalda koloniområden i Malmö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hedda Areskough; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Phosphorus and nitrogen causes eutrophication in the lakes and seas. One source for phosphorous and nitrogen is wastewater from households. To reduce the impact to the seas it is important to purify the wastewater sufficient. LÄS MER

 2. 22. Goodwillnedskrivningar i samband med vd-byten i familjeägda företag och icke familjeägda företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Isoz; Paulina Lindgren; [2015]
  Nyckelord :goodwillnedskrivning; IAS 36; vd-byte; familjeägda företag; big bath; agent- och principalteorin;

  Sammanfattning : I och med införandet av redovisningsstandarden IAS 36 år 2005 måste svenska börsnoterade företag årligen testa om en nedskrivning av den immateriella tillgången goodwill skall genomföras. Tidigare forskning tyder på att en nytillträdd vd utnyttjar denna standard genom att manipulera resultatet. LÄS MER

 3. 23. Resultatmanipulering vid byte av verkställande direktör : En kvantitativ studie av Stockholmsbörsen där horisontproblemet och stålbad undersöks med modifierade Jonesmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Sjöberg; Henrik Näslund; [2015]
  Nyckelord :ceo; ceo change; ceo turnover; discretionary accruals; accruals; jones model; modified jones; earnings bath; earnings management; big bath; smoothing; succesion; vd; vd-byte; jonesmodellen; diskretionära periodiseringar; modifierade jonesmodellen; resultatmanipulering; stålbad; horisontproblemet; IFRS; IAS; verkställande direktör; IFRS 15;

  Sammanfattning : Nuvarande redovisningsregler och principer under IFRS är till viss del öppna för subjektiva bedömningar om hur kostnader och intäkter ska redovisas. Denna subjektivitet går stundom under benämningen resultatmanipulering och innebär då att företagets resultat antingen justeras i positiv eller negativ riktning beroende på bakomliggande incitament. LÄS MER

 4. 24. Big bath accounting : förekommer strategin i svenska börsnoterade företag?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Christian Eriksson; Åsa Petersson; [2015]
  Nyckelord :Big bath accounting; Creativity in accounting; Newly appointed CEO; Write-down on goodwill; Big bath accounting; Kreativ redovisning; VD-byte; Nedskrivning av goodwill;

  Sammanfattning : Big bath accounting är en strategi där beslutsfattarna i ett företag manipulerar det redovisade resultatet efter ens egna preferenser, ofta för att påverka resultatet negativt genom nedskrivning av immateriella tillgångar. Tidigare forskning har visat att fenomenet uppstår mer frekvent i samband med en nytillsatt VD. LÄS MER

 5. 25. IFRS påverkan på goodwillredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Hydén; Filiph Andersson; [2015]
  Nyckelord :IFRS; goodwill; IAS; nedskrivning;

  Sammanfattning : Svensk titel: IFRS påverkan på goodwillredovisningen.Engelsk titel: IFRS impact on the accounting of goodwillFörfattare: Filiph Andersson och Marcus HydénUtgivningsår: 201505Handledare: Titti EliassonNyckelord: IFRS, goodwill, IAS, nedskrivning Bakgrund: Före införandet av IFRS regelverket skulle företag skriva av goodwilltillgångar linjärt över en bestämd livslängd i enlighet med ÅRL. LÄS MER