Sökning: "Big Fish"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Big Fish.

 1. 1. Spridningsbegränsningar för sik (Coregonus lavaretus) : En GIS-baserad studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Aron Dynesius; [2021]
  Nyckelord :European whitefish; dispersal limitations; GIS; Slope.; Sik; spridningshinder; spridningsbegränsningar; lutning; geografiska informationssytem; Coregonus lavaretus;

  Sammanfattning : An important question in determining species composition in a lake is what species has had the chance to reach the lake in the first place. The aim of this study was to examine natural stream connectivity limitations for whitefish (Coregonus lavaretus) between lakes, and to contribute to the development and evaluation of GIS-based methods to answer this question. LÄS MER

 2. 2. When Big Fish Eats Small Fish: the acquisition of Ben & Jerry's by Unilever

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Laurel Craven-Matthews; Asta Nordlund; Zakariae Fouzbi; [2021]
  Nyckelord :Ben Jerry s; Unilever; authenticity; brand identity; brand acquisition; brand structure; corporate brands; product brands; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effekten av kantzoners bredd på terrestra evertebraters nedfall till skogliga vattendrag

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jeanette Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Buffert zones; invertebrates; Kantzoner; evertebrater;

  Sammanfattning : Kantzoner längst vattendrag i skogen är en komplex och artrik miljö som är av stor vikt för flertalet arter. Ett stort hot mot kantzoner är skogsindustrin och främst kalavverkning som kan ha en negativ effekt på hela ekosystem. Det finns idag ingen lag som kräver att kantzoner längst vattendrag bevaras med det rekommenderas. LÄS MER

 4. 4. Aspects of erosion of restored trout spawning beds in two streams in Northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Frida Michelle Granlund; [2021]
  Nyckelord :in-stream restoration; reproductive habitat; salmonids; passive integrated transponders tags PIT-tags ;

  Sammanfattning : Many rivers and streams in northern Sweden have been channelized due to timber floating. This has severely degraded the spawning habitats for salmon and trout, and therefore a common action when restoring channelized rivers is to establish new spawning beds by adding gravel to the streambed. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av en avsänkning av Dragby kvarndamm i Björklingeån

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ekologi och genetik

  Författare :Gustaf Dahlstrand; [2021]
  Nyckelord :konnektivitet; fiskvandring; dammrivning; avsänkning; batymetri; elfiske; biotopkartering; HEC-RAS; hydraulisk modellering; fiskväg; vandringshinder;

  Sammanfattning : I Sverige finns i dagsläget närmare 10 000 dammar i våra vattendrag. Dammar som har varit en viktig del i den svenska historien men som nu utgör ett hot mot att uppsatta miljömål nås. Dammarna fragmenterar effektivt vattendragen då de utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. LÄS MER