Sökning: "Bilall Al-shakargi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bilall Al-shakargi.

  1. 1. Variationer i allelfrekvens hos cytokrom-generna;CYP3A4*1B, CYP3A5*3 och CYP2B6*6 mellan Uganda och Tanzania.

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

    Författare :Bilall Al-Shakargi; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : 1. Abstrakt:Bakgrund: Malaria är en av världens viktigaste infektionssjukdomar och det beräknas vara ca300 miljoner drabbade varje år, därför är metabolismen av läkemedel som används för attbehandla malaria såsom kinin och artemisinin värt att lägga fokus på. LÄS MER