Sökning: "Bild förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 561 uppsatser innehållade orden Bild förskolan.

 1. 1. De kommunikativa stödfunktionerna i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares arbetssätt med kommunikativa stödfunktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :All-Florette Baganzicaha; Bita Baranzehi; [2022]
  Nyckelord :Stödfunktioner; Kommunikation; Inkludering; Observation; Sociokulturella teorin.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie hade till syfte att undersöka förskollärarnas arbete med de kommunikativa stödfunktioner som finns i det språkliga arbetet. Förskollärarnas förhållningssätt togs till hänsyn för att få ett mer tydligt svar till de olika forskningsfrågor som var avsedd för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Att sätta barnet på pränt : En kvalitativ intervjustudie om fem förskollärares resonemang om hur de beskriver barn i dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Fanny Anderslars; Mathilda Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Subjektskapande; dokumentation; bedömning; förskola; makt; språk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka medvetenhet om och synliggöra på vilka olika sätt förskollärare resonerar om hur de beskriver barn i relation till skriftlig dokumentation som genomförs i förskolan. Studiens metod är kvalitativa intervjuer där vi lyfter fem förskollärares skildringar om hur de formulerar sina beskrivningar av barn i skriftlig dokumentation. LÄS MER

 3. 3. ”Är det en han eller hon?” En kvalitativ studie om hur genus framställs i barnlitteratur samt hur barn och förskollärare samtalar om kön under boksamtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Backlund Agnes; Dagermark Hanna; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; femininitet; maskulinitet; barnlitteratur; normkreativitet;

  Sammanfattning : Syn på genus är något som formas i både hem och förskola. Både människor, material och miljöer påverkar individens uppfattning och syn gällande sin egen identitet och andras. Barn påverkas tidigt av rådande normer i samhället på olika vis. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetens i förskolan : En kvalitativ studie kring förskolans arbete utifrån de nya digitaliseringskraven

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelyn Thörnblad; Anna Hassmund; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; Digital kompetens; Digitaliseringsstrategi; Digitala verktyg; Förskola; TPACK;

  Sammanfattning : En av de största nyheterna i läroplanen för förskola (Lpfö18), som började gälla i juli 2019, var fokuset på digital kompetens och digitala verktyg. Alla barn ska få möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens med start i förskolan. Därtill ska digitala verktyg ingå i undervisning i andra ämnen än just inom teknik. LÄS MER

 5. 5. Internationalisering i den svenska förskolan : En studie om förskollärares syn på Läroplan för förskolans mål om internationalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Cecilia Al-Rufeye; [2022]
  Nyckelord :Intercultural; Internationalisation; Monoculture; Multicultural mission; Preschool teachers; Interkultur; Internationalisering; Monokultur; Mångkulturellt uppdrag; Pedagoger i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och synliggöra förskollärares upfattning om Läroplan för förskolans (Skolverket, 2018) mål om internationalisering genom de diskurser som framträder utifrån deras texter. Syftet är vidare att genom deras texter och språkbruk analysera deras uppfattningar om hur de arbetar för att uppnå detta mål. LÄS MER