Sökning: "Bildanalys på gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Bildanalys på gymnasiet.

 1. 1. EU:s image i läroböcker : Hur EU framställs i två läromedel för Samhällskunskap 1,2 och 3 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Maria Vestman; [2020]
  Nyckelord :EU; Läroböcker; Samhällskunskap; Textanalys;

  Sammanfattning : Målet med den här studien är att utforska hur EU kan framställas i läroböcker för samhällskunskap. Studien fokuserar på tolkning av text och bild genom att använda polity-, policy- och politicsdimensionerna som en teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Läromedel i fysik ur ett genusperspektiv : En innehållsanalys av läroböcker i fysik utifrån jämställdhet och genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Emmanuel Markatatos; [2020]
  Nyckelord :gender; high school; image analysis; physics; text analysis; textbook analysis; bildanalys; fysik; genus; gymnasiet; kön; läroboksanalys; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks tre gymnasieläroböcker i fysik ur ett genusperspektiv. Syftet är attgranska hur mycket utrymme kvinnorna får i förhållande till männen och på vilket sätt manväljer att presentera rollfördelningen mellan dessa. LÄS MER

 3. 3. Krigsskildringar i bilderböcker : Hur krig beskrivs och gestaltas i fyra bilderböcker med koppling till svenskundervisning i grundskolans senare år och på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Ödén; [2019]
  Nyckelord :Bilderbok; krig; textanalys; bildanalys; stilfigurer; svenskundervisning; grundskolans senare år; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar fyra bilderböcker: Den långa, långa resan av Ilon Wikland och Rose Lagercrantz (1995), Tänk dig att fly av Pimm van Hest (2018), Flykten av Francesca Sanna (2016) samt Dagen då kriget kom av Nicola Davis (2018). Bilderböckerna skildrar barn som faller offer för krig och deras resa till fredligare länder. LÄS MER

 4. 4. Läromedelsanalys - Sveriges nationella minoriteterna i ett urval läromedel i historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Stéfanie Bayzada; [2018]
  Nyckelord :historia; läromedel; läromedelsanalys; minoriteter; semiotisk bildanalys; svensk historia; Sveriges nationella minoriteter; textanalys;

  Sammanfattning : Detta arbete är en läromedelsstudie med inriktning mot gymnasiet och syftar till att undersöka hur Sveriges nationella minoriteter framställs i läromedel i historia. De läromedel som undersökts är utgivna under både Lpf94 och GY11 och har analyserats utifrån dikotomiska par och semiotisk bildanalys. LÄS MER

 5. 5. Idrott och hälsa ur ett genusperspektiv : Hur flickor och pojkar framställs i läroböcker i idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mårten Sundholm; Jonas Carlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens syfte har varit att undersöka läroböcker i ämnet idrott och hälsa för grund- och gymnasieskolan ur ett genusperspektiv. Frågeställningarna är: ● Hur framställs pojkar och flickor i läroböcker i idrott och hälsa? ● Finns det motsätningar mellan läobökerna och läoplanens vädegrund? Metod Studien är en kvantitativ bildanalys samt en kvalitativ textanalys där bilder och texter i läroböcker utgör det empiriska materialet vilket har bearbetats utifrån Hirdmans genusteori. LÄS MER