Sökning: "Bill Bäst"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Bill Bäst.

 1. 1. Var går gränsen för dåliga affärer? - En undersökning av rekvisitet ”inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget” i 17 kap. 1 § 1st. p 4 aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Eriksson Oppliger; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; aktiebolagsrätt; förtäckta värdeöverföringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis covers the topic of how to distinguish poor business practices from undervalued transactions. The topic of undervalued transactions has been extensively debated in the Swedish jurisprudence, which has resulted in the development of two different methods for determining the commercial nature of a transaction. LÄS MER

 2. 2. Svensk migrationspolitik i förändring : En kritisk studie om säkerhetisering av migration i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Offentlig rätt; Södertörns högskola/Statsvetenskap

  Författare :Julia Fedioutchek; Elnara Askarova; [2019]
  Nyckelord :Swedish migration policy; migration “emergency” laws; securitization; critical discourse; risks and threats; svensk migrationspolitik; den tillfälliga lagen; säkerhetisering; kritisk diskurs; migration som hot mot nationell identitet och säkerhet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förändringar i den svenska migrationspolitiska diskursen under året 2015, som resulterade i ändringen av migrationslagstiftningen i syfte att kraftigt minska antalet asylsökande. Målet med undersökningen, av det politiska landskapet för svensk styrning av migrationsfrågan, är att definiera de prioriteringar som ledde till bland annat införande av lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet och lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Larvterapi : ett bättre alternativ än konventionella metoder?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Isak Svensson; [2018]
  Nyckelord :sårläkning; ulkus; kroniska sår; lucilia sericata;

  Sammanfattning : Sårläkningens grundprinciper finns dokumenterat sedan flera tusen år tillbaka. Många metoder som användes då är idag föråldrade men det finns substanser som moderniserats och förfinats, som t.ex. honung. LÄS MER

 4. 4. Filmens roll i utbildningen : fallet interkulturella samhällen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rebecca Jedebäck; [2015]
  Nyckelord :Interkulturalism; undervisningsfilm; modes; homosexualitet; interkulturell pedagodik;

  Sammanfattning : Kulturen har sedan urminnestider funnits i olika former, beroende på hur människorhar levt och förflyttat sig över jorden. Idag när vi lever närmare varandra ännågonsin kan den ge upphov till problem, kulturerna emellan. LÄS MER

 5. 5. Tillgång till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor - en studie av den pågående debatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Åkerblom; [2012]
  Nyckelord :familjerätt; assisterad befruktning; barnets bästa; föräldraskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den pågående debatten kring en tillgång till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Assisterad befruktning är ett samlingsnamn för de metoder som finns för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet och regleras i Sverige genom lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. LÄS MER