Sökning: "Biologi linneuniversitetet"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden Biologi linneuniversitetet.

 1. 1. Hur ska Kiruna avloppsreningsverk minska sin påverkan på recipienten Luossajokki? : En utredning av möjliga åtgärder inför en framtida omprövning av tillståndet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sandra Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Luossajoki; avloppsvattenrening; kväveavskiljning; deammonifikation; anammox; näringsämnen;

  Sammanfattning : En alltför stor tillförsel av näringsämnen till sjöar och vattendrag orsakar miljöeffekter i form av ökad tillväxt av planktoniska alger i vattenmassan (algblomning) och igenväxning av stränder, syrebrist i bottensedimenten och ändrad artsammansättning för djurplankton och fisk. Utsläpp av kväve i from av ammonium (NH4+) kan omvandlas till ammoniak (NH3) som är toxiskt för de flesta vattenlevande organismer redan vid mycket låga koncentrationer. LÄS MER

 2. 2. Integrering av miljöaspekter vid produktutveckling : Verktyg för miljöanpassad produktutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Alexandra Nero; [2020]
  Nyckelord :Ekodesign; livscykelanalys; miljöanpassad produktutveckling; SimaPro; snabbkoppling;

  Sammanfattning : En färdig produkt föregås ofta av en komplex kedja material och komponenter, som kan ha färdats långa vägar och blivit bearbetade i en mångfald bearbetnings-processer. Genom att använda verktyg för miljöanpassad produktutveckling kan man redan i en produkts utvecklingsfas identifiera och vidta åtgärder för att förebygga miljöpåverkan som kan uppkomma i hela värdekedjan. LÄS MER

 3. 3. Långsiktig trendanalys hur grundvattennivåer reagerar på nederbörd i Gårdsrydsfältet, Nybroåsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Joel Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Rullstensås; Grundvatten; Grundvattennivå; Nederbörd; Korrelation; Trendanalys;

  Sammanfattning : Ground water are referred to one of Sweden’s most essential natural resources and constitutes an important part of the water management in Sweden, especially for the smaller municipalities. The ground water recharge in pore aquifer is mainly controlled by the difference between evapotranspiration and the amount of precipitation. LÄS MER

 4. 4. Vattenbrist i Blekinge län : En kvalitativ studie kring allmänhetens kunskap och medvetenhet kring yt-och grundvattenbrist

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Michaela Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Blekinge; Karlskrona; Groundwater; Surface water; Freshwater scarcity; Water awareness; Water management; Climate change; Interviews; Survey; Blekinge; Karlskrona; Grundvatten; Ytvatten; Vattenbrist; Vattenmedvetenhet; Vattenförvaltning; Klimatförändringar; Intervjuer; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Vatten är grunden för allt liv på jorden och en livsviktig resurs för både människor, djur och växtlighet. Trots det tenderar människor att se vatten som en oändlig resurs och tar tillgången på rent dricksvatten för givet. I Sverige används både grundvatten samt ytvatten från vattendrag och sjöar till dricksvatten. LÄS MER

 5. 5. Potentiell kväve-och fosforretention i våtmarker på södra Öland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Viktoria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :näringsretention; våtmark; kväve; fosfor; total retention; areaspecifik retention; relativ retention; vattenvolym;

  Sammanfattning : Våtmarker kan vara ett kostnadseffektivt sätt att reducera den stora mängden näringsämnen som varje år läcker från land ut i Östersjön. I den jordbrukstäta kommunen Mörbylånga på Öland har hittills få åtgärder gjorts för att minska näringsläckaget. LÄS MER