Sökning: "Biologisk ålder"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Biologisk ålder.

 1. 1. Markörer för identitet ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Huss; [2020]
  Nyckelord :identitet; smink; kläder; hår; intersektionell analys; stereotyp; elever;

  Sammanfattning : Att arbeta med identitet är en del av läraryrket eftersom skolan ska främja förståelse för samt förmåga till inlevelse i andra människors identitet (Skolverket, 2011b). En del av skolans övergripande mål är även att elever ska respektera andra människors egenvärde och integritet, ta avstånd från förtryck och kränkande behandlingar samt att samspela i möten med andra utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, religion och historia (Skolverket, 2011b). LÄS MER

 2. 2. Engelskundervisning och digitala verktyg : En kvantitativ studie om lärares användning av digitala verktyg i sin engelskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Skarrie Noa; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; English; digital technology; technology; computer in school; Digitala verktyg; engelska; digital teknik; teknik; dator i skolan;

  Sammanfattning : Tidigare studier har granskat vilka svårigheter lärare har med integrering av digitala verktyg i sin undervisning. Studierna visar att många lärare som ofta använder sig av modern teknik utanför skolan och kan hantera det på hemmaplan, inte vet hur det ska användas som ett pedagogiskt och didaktiskt verktyg. LÄS MER

 3. 3. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Camilla Ringdahl; [2019]
  Nyckelord :trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Sammanfattning : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. LÄS MER

 4. 4. Biologisk ålder och spelarutveckling i ungdomsbasket : En kvantitativ studie på aktioner med bollen

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Andersson; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkbasket;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka om biologisk ålder påverkar manliga ungdomsspelare i baskets möjligheter att utföra aktioner med bollen vid matchspel. Studiens frågeställningar var: (1) Påverkar biologisk ålder antalet dribblingsaktioner vid matchspel i basket bland 13-14-åriga pojkar? (2) Påverkar biologisk ålder antalet passningar vid matchspel i basket bland 13-14-åriga pojkar? (3) Påverkar biologisk ålder antalet avslut vid matchspel i basket bland 13-14-åriga pojkar? Metod Studien använde en kvantitativ ansats där basketmatcher från en klubbturnering observerades. LÄS MER

 5. 5. Våtmarksfåglar i Stjärnarp, en inventering av nyanlagd våtmark utanför Halmstad, Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pontus Dejenfelt; [2019]
  Nyckelord :wetland; birds; wetland birds; habitat; ecology; inventory; reproduction; succession; våtmark; fåglar; våtmarksfåglar; habitat; ekologi; inventering; häckning; succession;

  Sammanfattning : Genom en kombinerad linjetaxering och revirkartering av nyanlagd våtmark i Stjärnarpsdalen utanför Halmstad under april-juni 2018 har jag undersökt artsammansättning, antal individer och par samt häckningskriteria hos fågelarter på plats. En jämförelse har gjorts med fem andra våtmarker i Halland i fråga om artsammansättning och häckninggskriteria för att undersöka om ålder eller storlek hos våtmarker har en effekt på dessa. LÄS MER