Sökning: "Biologisk ålder"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Biologisk ålder.

 1. 1. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Camilla Ringdahl; [2019]
  Nyckelord :trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Sammanfattning : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. LÄS MER

 2. 2. Biologisk ålder och spelarutveckling i ungdomsbasket : En kvantitativ studie på aktioner med bollen

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Andersson; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkbasket;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka om biologisk ålder påverkar manliga ungdomsspelare i baskets möjligheter att utföra aktioner med bollen vid matchspel. Studiens frågeställningar var: (1) Påverkar biologisk ålder antalet dribblingsaktioner vid matchspel i basket bland 13-14-åriga pojkar? (2) Påverkar biologisk ålder antalet passningar vid matchspel i basket bland 13-14-åriga pojkar? (3) Påverkar biologisk ålder antalet avslut vid matchspel i basket bland 13-14-åriga pojkar? Metod Studien använde en kvantitativ ansats där basketmatcher från en klubbturnering observerades. LÄS MER

 3. 3. Våtmarksfåglar i Stjärnarp, en inventering av nyanlagd våtmark utanför Halmstad, Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pontus Dejenfelt; [2019]
  Nyckelord :wetland; birds; wetland birds; habitat; ecology; inventory; reproduction; succession; våtmark; fåglar; våtmarksfåglar; habitat; ekologi; inventering; häckning; succession;

  Sammanfattning : Genom en kombinerad linjetaxering och revirkartering av nyanlagd våtmark i Stjärnarpsdalen utanför Halmstad under april-juni 2018 har jag undersökt artsammansättning, antal individer och par samt häckningskriteria hos fågelarter på plats. En jämförelse har gjorts med fem andra våtmarker i Halland i fråga om artsammansättning och häckninggskriteria för att undersöka om ålder eller storlek hos våtmarker har en effekt på dessa. LÄS MER

 4. 4. Naturvärdesträd : betydelsen av grovlek och ålder på träd för lavar och mossor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Lisa Ekberg; [2018]
  Nyckelord :naturvärdesträd; epifytiska lavar; epifytiska mossor; boreal skog; hemiboreal skog; DBH; brösthöjdsdiameter; gamla träd; grova träd; senvuxna träd;

  Sammanfattning : Träd som är grova, gamla eller senvuxna är ovanliga i dagens skogar är mer värdefulla för biologisk mångfald än andra träd. För att ge dessa träd ett bättre skydd, har Skogsstyrelsen definierat så kallade naturvärdesträd. LÄS MER

 5. 5. Integrering av biologi i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Ronnia Gustafsson Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Biology in preschool; use of biological concepts; integration of biology; Biologi i förskolan; biologisk begreppsanvändning; integrering av biologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få kunskap om hur pedagogers arbetssätt inom biologi skiljer sig åt beroende på barngruppens ålder, samt vilken inställning pedagoger generellt sett har till ämnet. Undersökningsmetoden som är använt i undersökningen är enkäter, då syftet var att göra en kvantitativ studie för att kunna generalisera mitt resultat. LÄS MER