Sökning: "Biology teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Biology teaching.

 1. 1. Levande djur i förskolan : En kvalitativ studie om hur en afrikansk jättelandsnäcka bidrar till undervisningen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Helene Pollmeier; Emmy Zetterberg; [2022]
  Nyckelord :biology; education; living animals; posthumanism; preschool; biologi; förskola; levande djur; posthumanism; undervisning;

  Sammanfattning : Studien har fokus på barns perspektiv och syftet med studien är att undersöka vad ett levande djur bidrar med i en undervisningssituation för äldre förskolebarn. Metoden som används i studien är observation av en undervisningsaktivitet med en efterföljande semistrukturerad gruppintervju. LÄS MER

 2. 2. Utomhusundervisningens möjlighet och påverkan på mellanstadieelever i ämnet biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Persson; [2022]
  Nyckelord :Biology; knowledge development; middle school; motivation; outdoor education; Biologi; kunskapsutveckling; mellanstadiet; motivation; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka utomhusundervisning ur ett vetenskapligt perspektiv. Vilket stöd finns det för utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi och även dess övriga påverkan på dem. LÄS MER

 3. 3. Vilda kulturväxtsläktingar : för framtidens föda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Linnea Druid; David Thiele; [2022]
  Nyckelord :biology teaching; conservation; crop wild relatives; Europe; ex situ; in situ; strategies; Sweden; bevarandearbete; biologiundervisning; Europa; ex situ; in situ; kulturväxtsläktingar; strategier; Sverige;

  Sammanfattning : Jordbruket står inför många utmaningar. Grödorna behöver bland annat anpassas till ett förändrat klimat. Här är grödornas vilda släktingar, kulturväxtsläktingar viktiga, då de bär på stor genetisk variation. LÄS MER

 4. 4. Outdoor Education: Opportunities, Challenges & Teacher Competencies – A Perspective on how to Teach in Nature

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jonathan Ståhlberg; [2022]
  Nyckelord :Outdoor education; Teacher Competencies; Education; Biology teaching; Framework factors; Learning by Senses; Collegial Competencies;

  Sammanfattning : For the last forty years outdoor education has been investigated all around the globe. Despite intense research initiative, studies have been lacking regarding what teacher competencies are beneficial for successful outdoor education. LÄS MER

 5. 5. Kemi i övergången mellan förskola och förskoleklass : En kvalitativ studie om förskollärare och förskoleklasslärares uppfattningar om kemiska processer och fenomen i övergången mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Marika Falk; Henrika Berger; [2022]
  Nyckelord :Chemical processes; collaboration; preschool; preschool class; progression; Förskola; förskoleklass; kemiska processer; progression; samverkan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om lärares uppfattningar kring barns erfarenheter och lärande om kemiska processer och möjligheten till progression i övergången mellan förskola och förskoleklass, enligt lärare i dessa två skolformer. Studien utgår ifrån en kvalitativ metod med stöd av semistrukturerade intervjuer där nio informanter deltagit i studien. LÄS MER