Sökning: "Biorening"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Biorening.

 1. 1. Förbehandling av skogsindustriellt avloppsvatten i pilotskala : Fluidiserad biofilmsprocess, robust försteg till luftad damm

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Liv Bergqvist; [2016]
  Nyckelord :biorening; försteg; pilotskala; MBBR;

  Sammanfattning : Skogsindustriellt avloppsvatten behöver genomgå flertalet reningsprocesser innan det kan återföras till recipient. Vid Stora Ensos bruk i Skoghall används en luftad damm med slamåterföring som biologisk rening. LÄS MER

 2. 2. Biorening i små reningsverk vid enskilda avlopp med hög organisk belastning : Utredning och åtgärdsförslag

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Calestam; [2015]
  Nyckelord :Biorening; enskilda avlopp; små reningsverk; biofilm; aktivslam;

  Sammanfattning : Rent vatten är en förutsättning för allt liv på jorden men utsläpp av föroreningar från mänskliga aktiviteter snedvrider ekosystemen med allvarliga konsekvenser som följd. Bristfällig rening och utsläpp av obehandlat avloppsvatten till naturen orsakar syrebrist och övergödning i vattenmiljöer. LÄS MER