Sökning: "Biotop"

Visar resultat 11 - 15 av 38 uppsatser innehållade ordet Biotop.

 1. 11. Nyckelbiotoper i allmänhetens blickfång : en analys av svensk medierapportering 1991-2018

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Isabella Hallberg Sramek; [2018]
  Nyckelord :media dagspress; frameanalys; skogspolitik; biologisk mångfald; skogsstyrelsen; nyckel-biotop;

  Sammanfattning : År 1993 startade en nationell inventering av nyckelbiotoper i Sverige med syftet att identifiera de biologiskt värdefulla miljöerna i skogslandskapet. I dagsläget omfattas nyckelbio-toper av en samrådsplikt i enlighet med Miljöbalken. För FSC-certifierade skogsägare är det dessutom inte tillåtet att avverka nyckelbiotoper. LÄS MER

 2. 12. Omgivningens påverkan på pollinering av rödklöver

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Frans Brodde; Pär Åkesson; [2018]
  Nyckelord :rödklöver; humlor; bin; pollineringsgrad; pollineringsintensitet; blomhuvud; pollinatörer; transekt försöksyta ;

  Sammanfattning : I flera år har man sett skördeskillnader inom samma sort rödklöver oberoende av odlingsplats. Sommaren 2017 genomförde vi praktiska studier på sex gårdar runt om i Skåne för att kartlägga vilka faktorer som påverkar frösättningen i tetraploid rödklöver. LÄS MER

 3. 13. Prioritering av ekonomiska värden kan delvis förklara bristande miljöhänsyn i samband med avverkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Stina Törnkvist; [2018]
  Nyckelord :biologisk mångfald; ekonomiskt värde; miljöhänsyn; skogsbruk; skog; naturpåverkan; hänsynskrävande biotoper;

  Sammanfattning : Sedan 1994 har den svenska skogsvårdslagen haft produktion och miljöhänsyn som jämställda mål. Skogsindustrin har ett stort ansvar för uppfyllandet av detta genom det så kallade sektorsansvaret, vilket innebär att de bör genomföra fler åtgärder än vad lagen kräver. LÄS MER

 4. 14. Sprida aska, var och varför? : om gravskicket askspridning och dess plats(er) i landskapet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elfrida Klacka; [2017]
  Nyckelord :askspridning; askspridningsplatser; plats; ritualisering; landskapspreferens; individualism; sekulär; valfrihet;

  Sammanfattning : I Sverige har aska sedan 1958 fått spridas utanför begravnings- platsen. Att sprida aska är en sekulär företeelse och en individuellt formad handling som under senare år ökat kra igt. Askan består av benbitar som blir kvar e er kremering och som sedan blir nmalda till ett ljust pulver. LÄS MER

 5. 15. Hur kan man arbeta för att främja biologisk mångfald på kyrkogårdar? : fallstudier av två kyrkogårdsmiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anette Larsson; [2017]
  Nyckelord :biologisk mångfald; biotop; livsmiljö; kyrkogård; kyrkogårdsförvaltning;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och kunna leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas i vårt samhälle och som gör nytta för oss människor. Sverige har genom FN:s Konvention för biologisk mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt och ”Ett rikt växt- och djurliv” är sedan 2005 ett av Riksdagens 16 nationella miljökvalitetsmål. LÄS MER