Sökning: "Biotop"

Visar resultat 21 - 25 av 38 uppsatser innehållade ordet Biotop.

 1. 21. Värdefulla träd och biotoper på Kvarnbybanan - förslag till åtgärder för att upprätthålla och förbättra den biologiska mångfalden på en golfbana i Malmö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Marta Herrlin; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : When landscape changes due to urbanization and agriculture wild nature must adapt and find new spots to colonize. A golf course is one example of such an area. In Scania many golf courses are situated on old agricultural fields, where they can contain more biodiversity than the fields they replace. LÄS MER

 2. 22. Vegetation i förändring : – Hur har den återupptagna ängshävden påverkat kärlväxterna på Föllingsös slåtteräng?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Janni Servin; [2015]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; kärlväxtinventering; hävdhistorik; biologiskt kulturarv; vegetationsförändring; biologisk mångfald; äng; markanvändning; bonitet;

  Sammanfattning : Föllingsö är odlingslandskapet som räddades undan från golfspelarnas klubbor och skyddades inom ramen för det Europiska nätverket Natura 2000. Slåtterängar är en viktig biotop då de hyser en hög biologisk mångfald och studien av Föllingsös slåtteräng i södra Östergötland omfattar en dels en återinventering av ängens kärlväxtarter dels en historisk kartanalys. LÄS MER

 3. 23. Ekosystemtjänster & grönstrukturplanering : Att synliggöra ekosystemtjänsternas nytta och värde i den kommunala planeringen med hjälp av ArcGIS-verktyget Matrixgreen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Ingrid Boklund; [2015]
  Nyckelord :Ecosystem services; green structure planning; ecological connectivity; Matrixgreen; network analysis; Ekosystemtjänster; grönstrukturplanering; ekologisk konnektivitet; Matrixgreen; nätverksanalys;

  Sammanfattning : Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Ren luft, rent vatten, pollinering och biologisk mångfald är exempel på tjänster som människan är beroende av och vars värde behöver integreras i beslutsprocesser i samhällets alla olika sektioner. LÄS MER

 4. 24. Enens betydelse för stora alvaret

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Ellen Nordström; [2014]
  Nyckelord :Juniperus communis; södra Öland; kärlväxter; täckningsgrad; restaurering; ekosystem;

  Sammanfattning : Det stora alvaret är en unik biotop, där många säregna arter existerar. Stora alvaret karakteriseras som ett mosaikartat landskap bestående av blottade kalkstensplattor, gräsdominerade ytor, och buskmark. Den vedart som dominerar på stora alvaret är juniperus communis Enen (här efter betecknad som JC). LÄS MER

 5. 25. Wetland development in the context of ecotourism : a conceptual design proposal for a wetland site in Lake Victoria, Kenya

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Freija Carlstén; [2014]
  Nyckelord :conservation; ecotourism; landscape architecture; sustainable development; Wetland;

  Sammanfattning : The travelling sector is expanding worldwide, which puts all destinations under pressure to have a functioning social system and good resources to manage the problems and take advantage of the opportunities that the tourism sector can offer a community. The area around Kisumu in Kenya, like much of Africa, tourism can simultaneously ensure a stable financial future while it removes, as a result of a growing population, more and more of the scenery that many tourists want to experience. LÄS MER