Sökning: "Biotop"

Visar resultat 6 - 10 av 38 uppsatser innehållade ordet Biotop.

 1. 6. Hur ser möjligheten ut för att anpassa befintliga tak till gröna tak med våtmark?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Alexander Gerard; Maatouk Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Våtmarkstak; Wetland roof; Gröna tak; Green roof; Extensiva tak;

  Sammanfattning : Våtmarkstak är en typ av extensiva gröna tak med våtmarks- eller träskväxter planterade i växtbädden.Syftet med studien är att undersöka om befintliga tak kan anpassas till gröna tak med våtmark samt visa vilka för- och nackdelar grönt tak med våtmark har jämfört med traditionella gröna tak utan våtmark. LÄS MER

 2. 7. Planering för bevarande av biotopen ädellövskog vid exploatering : med utgångspunkt från träden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Lundberg; Carl Löfvall; [2019]
  Nyckelord :biotop; ädellövträd; exploatering; ekosystemtjänster; bevarande;

  Sammanfattning : I och med det större exploateringstrycket på grund av en ökad urbanisering finns det idag risk för att grönytor till total yta minskar för att ge plats åt nya byggnader och infrastruktur. De ekosystemtjänster som grönytorna genererar tenderar således att bortprioriteras till följd av detta. LÄS MER

 3. 8. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Nyckelord :Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Sammanfattning : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. LÄS MER

 4. 9. Källmiljöer i svensk skog: metoder för att mäta och förhindra påverkan på källmiljöer från skogsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Marie Bergengren; [2018]
  Nyckelord :källa; källmiljö; skogsbruk; skog; trakthyggesbruk; avverkning; grundvatten; utströmningsområde; grundvattennivå; grundvattenflöde; ekosystem; biotop; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Källmiljöer är grundvattenberoende ekosystem med en betydande roll för den biologiska mångfalden. Svenska skogar är rika på källor, som riskerar att påverkas av närliggande skogsbruk. LÄS MER

 5. 10. Projecting invasive species using remote sensing and spatial explicit models

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Astrid Zimmermann; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; Rosa rugosa; invasive species; aerial images; growth rate; modeling; cellular automata; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : An evaluation of the current and previous Rosa rugosa growth on Kieler Ort, Germany, with the aim to predict the rose coverage in future, under consideration of environmental factors. Kieler Ort, a rather isolated island in the southwest Baltic Sea is representing a unique environment which is protected for its landscape, nature, flora and fauna and serves as a bird sanctuary. LÄS MER