Sökning: "Birger Gustafsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Birger Gustafsson.

 1. 1. Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Birger Gustafsson; Jonas Sjögren; [2019]
  Nyckelord :sten; vatten; metall; god plats; gestaltning; hårdgjort;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker en experimentell design inom landskapsarkitektur med begränsningen att enbart använda sten, vatten och metall. Genom att analysera och djupdyka ner i personliga platser från författarnas uppväxt diskuteras möjligheterna för att skapa ett experimentellt offentligt rum som kan uppfattas som en “god plats” vid Hamnplan, Uppsala. LÄS MER

 2. 2. Den fysiska landskapsplaneringens påverkan på jordbruksmark och en hållbar framtid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Birger Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :fysisk landskapsplanering; jordbruksmark; livsmedelsförsäkring; miljöbalken; produktiv jordbruksmark; samhällsplanering; Uppsala översiktsplan;

  Sammanfattning : Sveriges jordbruksmark är värdefull och på många håll väldigt produktiv. Jordbruksmarken har ett stort kulturellt, ekonomiskt och samhällsberedskapsvärde, men minskar i areal i takt med att kommuner bygger explosionsartat för att förse invånare, företag och andra aktörer med bostäder och arbetsplatsbyggnader. LÄS MER

 3. 3. Domänanalys av Kart- och bildenheten vid Uppsala universitetsbibliotek : dess verksamhet, samling och kunskapsorganisation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Kazuko Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :Libraries – Special collections – Pictures; Cataloging of pictures; Image files -databases; Knowledge manage-ment; Cultural property; Bildmaterial Bibliotek ; katalogisering av bilder; bilddatabaser; kunskapshantering; kulturarv;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to carry out a domain analysis of Section for Maps and Pictures at Uppsala University’s Library and investigate its business, collection and knowledge organization. Birger Hjørland’s socio-epistemological domain analytic paradigm is applied. LÄS MER