Sökning: "Birgit Falk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Birgit Falk.

  1. 1. Mäns våld mot kvinnor ur ett manligt perspektiv - en kvantitativ studie om mäns syn på fenomenet mäns våld mot kvinnor i nära relationer

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Birgit Bergqvist; Iréne Falk; Eva Nilsson; [2007-05-30]
    Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; klass; ålder; maskulinitet;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att ur ett klass- och åldersperspektiv titta på hur män ser på fenomenet mäns våld mot kvinnor i nära relationer och vår övergripande fråga var om vi i vår undersökning kunde se några skillnader eller likheter mellan de olika grupperna och i så fall på vilket sätt. Våra utgångspunkter var:• Vad männen anser att våld är• Vem de tror att mannen som misshandlar är och varför han använder sig av våld• Vem de tror att den kvinna som riskerar att utsättas för våld i nära relationer är• Hur männen ser på jämställdhetFör att bäst belysa vår studies syfte och besvara våra frågeställningar valde vi en kvantitativ ansats. LÄS MER