Sökning: "Birgit Häger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Birgit Häger.

  1. 1. Ett exkluderande epitet : En kritisk diskursanalys av ADHD

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

    Författare :Birgit Häger; [2015]
    Nyckelord :ADHD; discourse; power; media; neuropsychiatric disability; ADHD; diskurs; makt; media; neuropsykiatrisk funktionshinder;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera diskurser om ADHD så som de framträder i Sveriges största dagstidning Dagens Nyheter under perioden 2002-2011 och i utvalda dokument utfärdade av statliga myndigheter, samt att undersöka hur dessa diskurser korresponderar med varandra. Detta görs utifrån ett intresse av mediers påverkanskraft på samhälleliga diskurser i allmänhet och dagens patogenisering av människors psykiska tillvaro i synnerhet. LÄS MER