Sökning: "Birgit Romuld Söderberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Birgit Romuld Söderberg.

  1. 1. SLÖJD + SPRÅK = SANT : Om teoretiseringen av slöjdämnet och hur det påverkar nyanländas möjligheter att få betyg i slöjd

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

    Författare :Birgit Romuld Söderberg; [2017]
    Nyckelord :hantverk; omdöme; stöttning; invandrare;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattning om hur kunskapskraven gynnar/missgynnar nyanlända i slöjdämnet och om det har betydelse för om de nyanlända kan uppnå betyg i ämnet. Mina frågeställningar var: Hur tror lärarna att teoretiseringen av slöjdämnet påverkar nyanländas betyg i slöjd, hur anpassar läraren sin undervisning för de nyanlända eleverna i slöjdämnet och vilka förutsättningar vill lärarna ha för att den nyanlända eleven ska ha möjlighet att lära i slöjd. LÄS MER