Sökning: "Birgitta André"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Birgitta André.

 1. 1. (O)tryggare kan ingen vara - en undersökning av det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar våld mellan närstående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Birgitta Völlo; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; rättsvetenskap; barnkonventionen; norsk rätt; barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att med stöd i den rättsdogmatiska metoden undersöka det straffrättsliga skyddet av barn som bevittnar våld mellan föräldrar, och vidare om skyddet kan anses vara förenligt med barnkonventionens krav. Vad gäller barnkonventionen fokuserar uppsatsen huvudsakligen på artikel 19, som ålägger staten att skydda barn mot alla former för psykiskt och fysiskt våld. LÄS MER

 2. 2. "För att folket ska förstå, håll en utmärkt predikan!"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Katarina Hallqvist; [2017]
  Nyckelord :Vadstena; St. Henrik; Medieval Sermon; Medieval Pastoral Care; Ars moriendi; St. Bridget; Medeltida predikan; Medeltida pastoral omsorg; Heliga Birgitta; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In the later Middle Ages there was a vivid activity of preaching at the Abbey of Vadstena. Apart from the ordinary Sunday preaching at High Mass, or in connection to it, there were a number of feasts due to the saints. LÄS MER

 3. 3. Hur översätter man Salinger? Översättningstekniker i de två svenska översättningarna av The Catcher in the Rye

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Rickard Ramhöj; [2010-09-15]
  Nyckelord :Översättning; Vinay och Darbelnet; översättningstekniker; J.D. Salinger; The Catcher in the Rye; Räddaren i nöden;

  Sammanfattning : I denna uppsats appliceras Vinay och Darbelnets indirekta (oblique) och prosodiskaöversättningstekniker i något modifierad form på det första kapitlet av BirgittaHammars (1953) och Klas Östergrens (1987) respektive översättningar av J. D. SalingersThe Catcher in the Rye. LÄS MER

 4. 4. The Depiction of a Troubled School, a Study of Unbalanced Media

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :André Lundberg; [2007]
  Nyckelord :Media; Bias; Ethnicity; Sydsvenskan; Gustav Adolfs skolan;

  Sammanfattning : The purpose of my dissertation is to study an example of a depiction in local media of atroubled school. The dissertation examines the newspaper Sydsvenskan and its reports on thecase that developed from the events taking place around the Gustav Adolf’s school inLandskrona. LÄS MER