Sökning: "Birgitta Back"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Birgitta Back.

 1. 1. Barns upplevelser av att bevittna våld i hemmet : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå

  Författare :Alexandra Strömdahl; Birgitta Hansson; [2014]
  Nyckelord :Adolescents; Children; Domestic Violence; Intimate Partner Violence and Life Experiences.;

  Sammanfattning : Background:It is estimated that one in ten children witness domestic violence. It is of importance that children grow up in a safe environment. When they grow up with domestic violence they can lose very important skills which can be hard to gain back. Children respond to domestic violence in different ways depending on their age. LÄS MER

 2. 2. Ryggsmärta hos barn och ungdomar - en enkätundersökning : Med fokus på prediktorer för ländryggssmärta: fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet samt stress, trötthet och nedstämdhet

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Birgitta Camitz; [2013]
  Nyckelord :low back pain; children; adolescents; physical activity; physical inactivity; stress; fatigue; depression;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie var att beskriva prevalens av ryggsmärta hos ett slumpmässigt urval av svenska ungdomar ur SIH-studien 2004, Skola-Idrott-Hälsa en nationell studie om barns och ungdomars hälsa och omgivande faktorers betydelse för deras fysiska aktivitet. Dessutom var syftet att beskriva köns- och åldersskillnader samt hur stor andel av de med generell ryggsmärta 2004 som hade rapporterat ryggsmärta 3 år tidigare. LÄS MER

 3. 3. Sjukvårdspersonals upplevelser av att använda bedömningsinstrument på barn (Pediatric Early Warning Score)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Birgitta Karanikas; Birgitta Jernberg; [2013]
  Nyckelord :Scoring system; vital signs; patient safety; personnel safety; Pediatric Early Warning Score; Scoringsystem; vitalparametrar; patientsäkerhet; personaltrygghet; Pediatric Early Warning Score;

  Sammanfattning : AbstractThe aim of the studie was to investigate if the Pediatric Early Warning Score system, PEWS, is an useful instrument on a children's inpatient ward, regarding the detecting of deterioration in children's vital signs. For this, a quantitative descriptive design with qualitative elements was used. LÄS MER

 4. 4. Längtan efter helhet : Svenska kyrkan mellan arv och förnyelse : en analys av tanke och handling inom Svenska kyrkan i några av dess möten med nutida sökande efter helhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Birgitta Bane; [2004]
  Nyckelord :tolvstegsandlighet; sinnesrogudstjänst; qigongmässa; ökenmässa; sofiamässa; kristen dupmeditation; kyrklig förnyelse; andlighet;

  Sammanfattning : An issue of central interest today is the aspiration for wholeness, on the one hand referring to the concept of “healing” (swed: helande), on the other hand to being “whole” (swed: hel); body, mind, soul, spirit and relations. The need and desire to offer a more holistic experience is becoming prominent also within the Swedish Church. LÄS MER