Sökning: "Birgitta Camitz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Birgitta Camitz.

  1. 1. Ryggsmärta hos barn och ungdomar - en enkätundersökning : Med fokus på prediktorer för ländryggssmärta: fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet samt stress, trötthet och nedstämdhet

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Birgitta Camitz; [2013]
    Nyckelord :low back pain; children; adolescents; physical activity; physical inactivity; stress; fatigue; depression;

    Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie var att beskriva prevalens av ryggsmärta hos ett slumpmässigt urval av svenska ungdomar ur SIH-studien 2004, Skola-Idrott-Hälsa en nationell studie om barns och ungdomars hälsa och omgivande faktorers betydelse för deras fysiska aktivitet. Dessutom var syftet att beskriva köns- och åldersskillnader samt hur stor andel av de med generell ryggsmärta 2004 som hade rapporterat ryggsmärta 3 år tidigare. LÄS MER