Sökning: "Birgitta Höglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Birgitta Höglund.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av avvikelserapportering inom kommunal hälso- och sjukvård

    Magister-uppsats,

    Författare :Birgitta Höglund; [2014-04-01]
    Nyckelord :Avvikelse; avvikelserapportering; patientsäkerhet; kvalitetssäkring; säkerhetskultur; hemsjukvård; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Introduktion: Varje år skadas fler än100000 patienter av hälso- och sjukvården. Vårdskador innebär ett vårdlidande och påverkar samhällets hälsoekonomi. Sjuksköterskor har ett huvudansvar för det direkta omvårdnadsarbetet och är skyldiga att rapportera avvikelser. LÄS MER