Sökning: "Birgitta Sundvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Birgitta Sundvall.

  1. 1. Projektet Alfaskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Jonna Ahlgren; [2003]
    Nyckelord :Education; Alfaskolan; specialpedagogik; integrering; särskiljning; Pedagogik;

    Sammanfattning : Jag har till syfte att genom mitt arbete få kunskap om Alfaskolan som projekt, dess verksamhet och syfte. Är detta en metod att använda sig av i den ordinarie skolan? Hur förhåller sig personal i den ordinarie skolan till Alfaskolan och dess metod? Jag har även valt att studera hur Alfaskolan förhåller sig gentemot integrering respektive särskiljning. LÄS MER