Sökning: "Birgitta Westin Kornblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Birgitta Westin Kornblad.

  1. 1. Pedagogers utsagor och resonemang om mötet med barn som är identifierade med språkstörning.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Birgitta Westin Kornblad; Marita Larm; [2009]
    Nyckelord :language disorder; reading development; reading process; self confidence; språkstörning; läsutveckling; läsprocess; självförtroende;

    Sammanfattning : En av skolans viktigaste uppgifter är att lära alla barn att läsa. Syftet med denna studieär att belysa och analysera pedagogers utsagor och resonemang om mötet med barn somhar identifierad språkstörning. Vi vill fånga vad som uppfattas vara av betydelse för attstimulera dessa elevers läsutveckling i årskurs 1-3. LÄS MER