Sökning: "Bisan Abdul-Razek"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bisan Abdul-Razek.

  1. 1. “YOUR OWN CONTRACT, A RESIDENCE, A HOME…THAT IS ALL VERY IMPORTANT FOR A PERSON”

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Sandra Carty Linnér; Bisan Abdul-Razek; Anna Jonasson; [2020]
    Nyckelord :Authorities; ex-prisoners; ; housing; Kris; reintegration.;

    Sammanfattning : Ett stabilt boende är en grundläggande nödvändighet och en viktig förutsättning för att stärka individers välmående. En bostad är inte bara en plats för förvaring av ägodelar, utan är även nära sammankopplat med ett antal grundläggande “förmågor” som ger individer möjlighet att sköta sin hälsa och hygien, tillgodose sitt sömnbehov och upprätthålla ett socialt nätverk. LÄS MER