Sökning: "Bistånd"

Visar resultat 1 - 5 av 638 uppsatser innehållade ordet Bistånd.

 1. 1. Politiseringens påverkan på bistånd. En kvantitativ studie om politisering och biståndsimplementering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alva Pregmark; [2022-02-09]
  Nyckelord :bistånd; politisering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan graden av politisering i ett givarland och graden av politisering i mottagarländerna. Undersökningen genomförs med 194 stater med data från OECD (2021) och Quality of government-institutes standard dataset (2021). LÄS MER

 2. 2. Barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd : En intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Md Rasheduzzaman Bappy; [2022]
  Nyckelord :child perspective; social worker; social assistance; street-level bureaucracy; discretion; barnperspektiv; socialsekreterare; ekonomiskt bistånd; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The following study aims to study how social workers in the processing of social assistance relate to child perspective after the incorporation of the Convention on the Rights of the Child. It has been also examined how organizational guidelines and rules affect the processing of social assistance. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande arbete : En diskursanalys av det sjunde kapitlet i Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emmy Carman Frisk; Lisa Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vem ska få pengarna? : En studie om socialarbetares erfarenheter av rutiner och arbetssätt för handläggning av ekonomiskt bistånd i relation till kvinnors våldsutsatthet och jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ömer Sakip Korucu; Noelle Nilsson; [2022]
  Nyckelord :financial abuse; economical abuse; social problems; våld; ekonomiskt våld; finansiellt våld; ekonomiskt bistånd; socialtjänst;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to examine the social services’ routines for handling financial assistance from a gender perspective, to gain an increased understanding on how social workers' working methods related to financial assistance are designed in relation to women's exposure to men's violence in close relationships and gender equality goals. This study has been conducted because there is relatively little research specifically focused on financial issues and the economic dimension of abuse in close relationships and gender equality. LÄS MER

 5. 5. Palestinska flyktingars särskilda flyktingsstatus - En studie av den moderna tolkningen av andra stycket i artikel 1 D i flyktingkonventionen ur ett EU-rättsligt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; Migrationsrätt; Palestinska flyktingar; Flyktingkonventionen; UNRWA; Artikel 2 D; asylprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt flyktingkonventionen har inte alla flyktingar rätt till flyktingstatus. Palestinska flyktingar, som åtnjuter skydd eller bistånd från UNRWA, hör till de som exkluderas från konventionens tillämpningsområde. LÄS MER