Sökning: "Biståndshandläggare"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet Biståndshandläggare.

 1. 1. Seniorernas välfärd : En kvantitativ studie om hur mötet med hemtjänstens personal och biståndshandläggare påverkar tilliten till välfärden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alexander Fäldtman; [2020]
  Nyckelord :home help services; need assessors; trust in welfare; elderly; Social Sciences;

  Sammanfattning : Elderly trust in welfare : A quantitative study on how interaction with home help services and need assessors influences trust in welfare A large number of studies have shown that trust in societal institutions is the foundation of a stable and developing society. Trust is highly important for economic growth and for expanding social services to a population. LÄS MER

 2. 2. Inte solklart med SoL : En kvalitativ studie om biståndshandläggares erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lisa Östergren; Emma Kristoffersson; [2020]
  Nyckelord :care manager; mental illness; street-level bureaucracy; biståndshandläggare; äldreomsorg; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : There is a lack of studies about elderly with mental illness. Previous studies show that care managers tend to construct needs together with the client based on a standardized range of aid (Olaison, 2009; Jönson & Harnett, 2015; Dunér & Nordström, 2005). Further the social needs tend to disappear during the need investigation. LÄS MER

 3. 3. Att åldras tillsammans : Parboendegarantin och dess etiska utmaningar inom äldreomsorgen - biståndshandläggares och enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Helena Chabbani; Sandra Norlander; [2020]
  Nyckelord :administration; ethical challenges; execution; cohabitation guarantee; elderly; handläggning; etiska utmaningar; verkställighet; parboendegarantin; äldre;

  Sammanfattning : Den kvalitativa studien har syftat till att undersöka handläggningen och verkställigheten av parboendegarantin i det svenska välfärdssystemet ur biståndshandläggare och enhetschefers perspektiv inom äldreomsorgen. Studien har givit en inblick i hur de yrkesverksamma med erfarenhet av parboendegarantin beskrivit samspelet mellan organisation, professionsetik och professionellt handlingsutrymme i etiska utmaningar som kan uppstå under handläggningen och verkställigheten. LÄS MER

 4. 4. Biståndshandläggarens respekt för den enskilde – ett önsketänkande? : En kvalitativ studie om biståndshandläggarens (o)möjliga uppdrag att respektera självbestämmanderätten hos individer som har en demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Francisco Mauricio De Leon Gonzalez; Maria Huynh; [2020]
  Nyckelord :care manager; self-determination; dementia; discretion; elderly; needs assessment.; biståndshandläggare; självbestämmanderätten; demenssjukdom; handlingsutrymme; äldre; biståndshandläggning.;

  Sammanfattning : BISTÅNDSHANDLÄGGARENS RESPEKT FÖR DEN ENSKILDE – ETT ÖNSKETÄNKANDE? Författare: Francisco Mauricio De Leon Gonzalez, Maria Huynh Mälardalens Högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Socionomprogrammet Examensarbete inom socialt arbete, 15 högskolepoäng Vårtermin 2020     Sammanfattning Syftet med studien är att beskriva biståndshandläggarnas handlingsutrymme och uppmärksamma dilemman som kan uppstå under biståndshandläggningen med äldre som har en demenssjukdom samt hur biståndshandläggarna uppfattar sitt handlingsutrymme. Författarna till studien önskade även belysa självbestämmanderättens roll under handläggningsprocessen mellan en biståndshandläggare och en äldre som har en demenssjukdom. LÄS MER

 5. 5. Biståndshandläggares upplevelser av äldre med riskbruks- och beroendeproblematik inom äldreomsorgen. : En kvalitativ studie om biståndshandläggares upplevelser av att bedöma omsorgsinsatser till personer med en riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Mark Aspelin; Thomas Fremén; [2020]
  Nyckelord :social worker; care manager; alcohol problem; elderly; resources; competence; Biståndshandläggare; missbruk; äldre; brukarinflytande; självbestämmanderätt; riskbruk; beroende; alkohol;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka biståndshandläggarnas upplevelser av att handlägga äldre med en riskbruks och beroendeproblematik gällande alkohol. Studiens syfte besvaras genom fokusgruppsintervju med fyra biståndshandläggare från en kommun i Mellansverige. LÄS MER