Sökning: "Bitte Singmyr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bitte Singmyr.

  1. 1. Legots möjligheter : för det matematiska barnet

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

    Författare :Bitte Singmyr; [2013]
    Nyckelord :Matematik; lego; möjligheter; förskoleklass; problemlösning;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vilka matematiska möjligheter legoaktiviteter ger och vilka matematiska kunskaper elever kan utveckla genom att bygga med lego.Vilket legomaterial finns och hur använder pedagoger lego som pedagogiskt verktyg i förskoleklass? Elever och pedagoger har intervjuats och observationer har gjorts i tre förskoleklasser. LÄS MER