Sökning: "Björn Boström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Björn Boström.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning : En studie om informationsbalansen i high profile och low profile industries

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Björn Sandfeldt; Henrik Robertsson; [2017]
  Nyckelord :sustainability reporting; GRI; negative information; industries; transparency; balance; hållbarhetsredovisning; GRI; negativ information; branschtillhörighet; transparens; balans;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING ” Hållbarhetsredovisning – En studie om informationsbalansen i high profile och low profile industries”   Datum:        2017-06-05     Nivå:            Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 HP   Institution:  Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola   Författare:   Björn Sandfeldt                  Henrik Robertsson                       3 mars 1994                        5 maj 1992   Titel:             Hållbarhetsredovisning – En studie om informationsbalansen i high profile och low profile industries   Handledare: Staffan Boström   Nyckelord:   Hållbarhetsredovisning, GRI, negativ information, branschtillhörighet, transparens och balans.   Frågeställning: I vilken utsträckning presenteras negativ information i hållbarhetsredovisningar? Påverkar företags branschtillhörighet frekvensen av negativ information i hållbarhetsredovisningar?   Syfte:            Syftet med uppsatsen är att undersöka informationsbalansen i hållbarhetsredovisningar genom att studera i vilken utsträckning negativ information presenteras. LÄS MER

 2. 2. Effekten av extern skuldfinansiering : En studie om hur aktiemarknaden reagerar vid utgivning av företagsobligationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Clarqvist; Magnus Boström; [2016]
  Nyckelord :Företagsobligationer; aktiemarknad; eventstudie; abnormal avkastning; signalteori; pecking order-teori; effektiva marknadshypotesen; kapitalstruktur; skuldsättningsgrad.;

  Sammanfattning : Det låga ränteläget som råder i samhället har skapat möjligheter för svenska företag att finansiera sig genom att emittera företagsobligationer. Obligationslån har under senare år blivit en allt vanligare finansieringsform och har i viss utsträckning ersatt traditionella banklån. LÄS MER