Sökning: "Björn Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Björn Carlsson.

 1. 1. ”All necessary measures” - En diskursanalys av NATO:s intervention i Libyen 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Leo Carlsson; [2018-02-28]
  Nyckelord :Security; State Security; Human Security; Responsibility to Protect; NATO; Libya; Sovereignty;

  Sammanfattning : The world is changing, and with it the security doctrines and the world order. This bachelor thesis isfocusing on the expressions of world order as described by Björn Hettne through a case study ofNATO’s intervention i Libya 2011 and it’s use of Responsibility to Protect. LÄS MER

 2. 2. Efficient internal material flow of boxes to gain a well-organized supply of components : A case study at Scania engine assembly

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carlsson David; Nilsson Björn; [2017]
  Nyckelord :Material management; Ergonomics; Value stream mapping; Material handling systems; Material flow;

  Sammanfattning : Within manufacturing organizations, the material flow is a promoted part of the supply chain to evaluate, since it often stands for a significant part of the costs. The evaluation refers to the analysis and optimization of the material flow that arise during manufacturing of products. LÄS MER

 3. 3. Att veta vad man inte vet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Bengtsson; Björn Carlsson; [2015]
  Nyckelord :metakognition; professionsutveckling; reflektion; självvärdering; upplevd självförmåga;

  Sammanfattning : I detta examensarbete belyser vi vikten av att veta vad man vet och inte vet. En kvantitativ studie genomfördes med samhällslärarstudenter som underlag där de fick skatta sin upplevda självförmåga. Ett instrument användes sedan för att mäta benägenhet att erkänna egna kunskapsluckor. LÄS MER

 4. 4. ANALYS AV EN ORDERHANTERINGSPROCESS : EN FALLSTUDIE PÅ AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Björn Carlsson; Marcus Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Process; Orderhantering; Nyckeltal; Processorientering; Mätning av processer; Kartläggning; Processkarta; Order Fulfillment; Performance Measure; Process orientation; Measuring of processes; Mapping; Process Map; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera brister i Akzo Nobel Industrial Coatings orderhanteringsprocess ”Planera och anskaffa”, både angående hur den utförs och mäts, samt ge förslag till hur dessa kan åtgärdas. Forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 5. 5. Jag hashtaggar varumärken – Konsumentbeteende på Instagram ur ett företagsekonomiskt perspektiv, en grundad teori.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Björn Carlsson; Michael Reiskog; [2014]
  Nyckelord :varumärke; hashtagg; Self-concept; identitet; sociala medier; Instagram; brand; hashtagg; self-concept; identity; social media; Instagram;

  Sammanfattning : Att sociala medier och dess användarantal har ökat avsevärt de senaste åren kan knappast ha undgått någon. Som en konsekvens av detta produceras idag enorma mängder data som kommit att tituleras “The Big Data”. Det råder idag en stor hype kring begreppet och de affärsmässiga möjligheter som fenomenet skapar. LÄS MER